Lesernes mening: Arbeiderpartiet vil være en pådriver for et grønt skifte i Grimstad.

Ekstremvær sør i Europa

Norge og verden står overfor en klima og miljøkrise. I sommer har vi vært vitne til et stadig mer ekstremvær lenger sør i Europa, og tall fra Meteorologisk institutt viser at gjennomsnittstemperaturen i norske kommuner har økt med over 2 grader siden 1960-tallet.

Tallet for Grimstad er 2,2 grader.

Et stort flertall av forskere i verden er tydelig på at dette er menneskeskapt og at vi må stanse dette med å redusere vår co₂-utslipp i atmosfæren. Norge har forpliktet seg til dette i FNs Paris-avtale.

Håvard Røiseland og Marit Grefstad i Arbeiderpartiet vil bruke mer av disposisjonsfondet. Foto: Baard Larsen

55 prosent fornybar energi

Konkret betyr det at vi må erstatte fossil brensel med 55 % fornybar energi. Samtidig som vi må gjøre dette, må vi også ta hensyn til at vi har en naturkrise, ved at stadig mer av naturen blir bygget ned og flere arter forsvinner.

Dette er krevende, men det betyr at vi må handle raskt og på mange plan. Både som enkeltpersoner og Grimstad som kommune. Heldigvis har vi som kommune vedtatt en god klimaplan med en rekke konkrete tiltak.

Ny skoler med solcelleoppvarming

Blant annet har vi vedtatt at fornybar varmekilder skal vurderes i alle nye offentlige bygg og bygg som skal rehabiliteres.

Vi vil derfor jobbe for at de nye skolene på Fjære og Holviga bygges med solcelleoppvarming.

Det bør også oftere vurderes gjenbruk av eksisterende bygg, som for eksempel bygningsmassen på Berge gård.

Nei til vindkraft i uberørt natur

Arbeiderpartiet vil også være positive til opprettelse av solcellepark-anlegg, så sant det ikke opprettes i landbruksareal eller medfører irreversible terrenginngrep.

Mange i næringslivet ser et stort potensial i solenergi og et anlegg er allerede på gang i vår kommune.

Arbeiderpartiet er klart imot vindkraftbygging i uberørt natur, og stemte derfor imot to planlagte vindkraftanlegg på Øvre Landvik.

Mindre vindturbiner, eller nærkraft, i allerede utbygd infrastruktur bør imidlertid kunne vurderes, og vi mener det er riktig av regjeringen å satse på vindkraft til havs.

Mindre terrenginngrep

En annen viktig sak for Arbeiderpartiet er at det må bygges mer skånsomt med mindre terrenginngrep (les flatsprengning) når det skal utvikles nye områder for boliger og fritidshus.

Vi er derfor svært glad for at vi fikk flertall i kommunestyret 200623 for følgende:

"Ved planlegging og regulering av nye områder til bolig og fritidsboliger skal det som hovedregel unngås store landskapsendringer. Som hovedprinsipp skal byggene tilpasses terrenget og en skal unngå flatsprengning."

Dessverre var dette mot stemmene til Høyre og Fremskrittspartiet.

Krever økte startkostnader

Flere av tiltakene som er nevnt vil kanskje kreve økte startkostnader, og flere av de nye energikildene vil bli mer synlige i landskapet. Men det grønne skiftet er helt nødvendig for å unngå en katastrofe med en ubeboelig planet for vår neste generasjon.

Det gir godt håp at så mange unge ser til å oppleve det som spennende med et annet forbruk, basert på mer gjenbruk og en sirkulær økonomi.

Vi i Grimstad Arbeiderparti ønsker å være en aktiv medspiller i dette spennende skiftet som også gir mange nye muligheter!

Håvard Røiseland, 2.-kandidat for Grimstad Arbeiderparti