Lesernes mening: Vi lever stadig lengre, og det blir flere eldre. I 2040 vil vi være dobbelt så mange over 80 år som i dag. Nasjonalt senter for aldring og helse anslår at 450 mennesker lever med en demenssykdom i Grimstad i dag. Dette tallet vil øke til 810 mennesker i 2040. Av disse vil kanskje 30 prosent bo på sykehjem. De andre vil bo hjemme, i aldersbolig eller bolig med heldøgns omsorg.

Høyre vil skape et mer aldersvennlig samfunn – og med det også et mer demensvennlig samfunn. Vi må sikre at mennesker med en demenssykdom får god omsorg, at pårørende får god hjelp, og at helsepersonell har tilstrekkelig med kompetanse om demenssykdom. Når det blir en stor økning i antall mennesker med en demenssykdom, er det viktig at vi legger til rette for gode og forutsigbare tilbud, både for hjemmeboende, beboere på sykehjem og for pårørende. For å møte denne situasjonen er det flere ting som vi i Høyre vil satse på lokalt.

Leserinnlegg: Jan Andre Tønnessen (H), nestleder i helse og omsorgsutvalget skriver innlegg om demensutfordringen for kommunen. Foto: Helge N.Olsen

Tidlig innsats

Høyre ønsker å tilrettelegge for mer aktivitet for våre eldre. Aktivitet skaper livsglede, og livsglede gir grunnlag for bedre helse. Mange eldre sitter dessverre mye alene, i mangel på gode aktivitetstilbud. Flere dagtilbud i kommunal og privat/ideell regi samt økt samarbeid med frivilligheten er satsingsområder for oss.

Høyre har vært en pådriver for Voksenskolen og Voksenskolen 2.0. Vår ambisjon er å skape et senter som vil være i front når det gjelder behandling av demens i ulike faser av sykdommen. Her vil man tidlig i sykdomsforløpet få kognitiv trening slik at man vil være i stand til å mestre livet så lenge som mulig. Dette gir økt livsglede for den enkelte og avlastning for pårørende.

Høyre vil også prioritere nye korttidsplasser sykehjem og dagaktivitetstilbud. Både for demente og ordinære aktivitetstilbud for eldre.

Høyre vil at Grimstad skal fortsette å være i front til å ta i bruk ny teknologi i eldreomsorgen. Ift. demens så finnes det i dag teknologi som kan bidra til å øke både tryggheten og trivselen til hjemmeboende demente.

Kompetanseheving

For Høyre er det viktig at eldre som mottar tjenester i hjemmet skal oppleve trygghet, trivsel og kvalitet i tjenestene. Det er viktig å få hjelp når man trenger det, og at hjelpen er god. Demenssykdom krever spesiell kompetanse hos de ansatte for at kvaliteten på omsorgen blir god. Kompetanse på psykisk helse og ernæring er svært viktig når det kommer til håndtering av demens. Vi i Høyre ønsker å styrke kompetansen i hjemmesykepleien og vil prioritere dette. Kompetanseheving og flere faglærte vil være med å opprettholde og øke kvaliteten på hjemmetjenesten og gjøre det tryggere i møte med hjemmeboende eldre som får stadig mer komplekse lidelser.

En attraktiv arbeidsplass

For å kunne levere gode tjenester i en fremtid der det vil bli større og større kamp for å rekruttere og beholde medarbeidere i helsesektoren må vi fortsette arbeidet med å være en attraktiv arbeidsplass. Man må sørge for å tiltrekke seg nye medarbeidere, men ikke minst sørge for å beholde de man har. Vi i Høyre mener man må se på mange tiltak for å øke trivselen blant de ansatte. Kompetanseheving og kursing vil vi prioritere. Oppgavedeling er et viktig tiltak for å få mer ut av de ressursene man har. Vi må også fortsette å jobbe med turnuser som er etterspurt blant de ansatte. Kanskje man skal jobbe mot å få til turnus med langvakter med hver 4. helg for det som ønsker dette?

Boligbygging og tilrettelegging

Grimstad står foran de største utbyggingene innenfor helse og omsorg noensinne i vår kommune. Høyre vil være en pådriver for at det skal bygges eldreboliger som er tilrettelagt med fellesfunksjoner som vil gi økt trygghet for innbyggerne. Det må bygges sykehjemsplasser for både korttids og langtidsopphold. Vi må se på mulighetene for å opprette en såkalt demenslandsby. Kan man bruke Berge Gård? Det er mange steiner som må snus for å finne de beste løsningene.

Hjelpemiddelsentralen er endelig i ferd med å få nye og tidsriktige lokaler. Denne tjenesten vil få en økt rolle ift. å sørge for at eldre hjemmeboende får bedre hjelpemidler for økt trygghet og mulighet for selvhjelp. Høyre ønsker å styrke denne tjenesten.

Helsetjenesten i Grimstad går igjennom en voldsom omstilling, først og fremst fordi vi blir mange flere eldre. Dette er tøft for alle som jobber i tjenesten, samt pårørende som opplever at deres kjære ikke får det tilbudet som er ønskelig. Grimstad Høyre har stort søkelys på dette og ser på dette som en av kommunes viktigste satsningsområder.

Jan Andre Tønnessen, nestleder helse- og omsorgsutvalget, samt 8. Kandidat Grimstad Høyre

Helene Hauge, 16. Kandidat Grimstad Høyre