Lesernes mening: Stine Kocian i Grimstad Ap skriver i sitt leserinnlegg at det må satses mer på demensomsorg og Ap ønsker å bygge en moderne demenslandsby. Venstre støtter fullt og helt tanken på etablering av demenslandsby, et unikt tilbud til demente.

Vi støtter fullt og helt ønsket om satsing på demensomsorgen.

Demensplan

Grimstad kommunes demensplan 2023–2026 er vedtatt av kommunestyret og det var tverrpolitisk enighet om satsing på framtidens demensomsorg (meg bekjent stemte også Ap for denne planen).

 Planens innledning; «en plan som skal bidra til å videreutvikle Grimstad kommune til å være en demensvennlig kommune der innbyggere med demens har et verdig og meningsfullt liv». Dette er en ambisiøs innledning og noen av tiltakene er på plass, blant annet Voksenskolen, et godt tilbud til mennesker tidlig i sykdomsforløpet. Vi vet at sykdommen vil arte seg forskjellig fra person til person avhengig av type demenssykdom.

Variert tilbud

Det sier seg selv at kommunen må ha et variert tilbud for å ivareta enkeltmennesket og den pårørende i de ulike sykdomsfasene. Mange demente bor hjemme og trenger dagtilbud for trivsel, sosialt samvær, fysisk aktivitet og kognitiv stimulering.

De pårørende trenger avlastning i en krevende hverdag. Mange vil trenge en institusjonsplass for kortere eller lengre tid. Kommunestyret har allerede vedtatt utvidelse av antall døgnplasser ved våre sykehjem, men tilbudet må ytterligere styrkes hvis vi skal være rustet for framtidens behov for plasser.

Tverrpolitisk ønske

Det er helt klart et tverrpolitisk ønske om satsing på etablering av Universitetssykehjem, landets første kompetansesenter for erfarings- og forskningsbasert kunnskap om eldre, aldring og demens.

Lokalt vil det gi flere korttidsplasser og praksisplasser til våre sykepleierstudenter ved UiA og studenter ved Fagskolen. I tillegg vil det tilføre eldreomsorgen unik kunnskap om blant annet demens, en kunnskap vi tar med oss i planlegging og etablering av tilbud i Grimstad til mennesker med demenssykdom og deres pårørende.

Venstre har programfestet at vårt parti i perioden 2023–2027 skal følge opp Grimstad kommunes demensplan.

Venstre har programfestet at vårt parti i perioden 2023–2027 skal være pådriver til bygging av universitetssykehjem.

Anne Midtlien

Listekandidat og lokallagsleder for Venstre