Lesernes mening: For fire år siden lovet Høyre en betydelig forbedring av spesialundervisning tilbudet i Grimstad ved å foreslå en dreining mot flere spesialpedagoger og færre assistenter. Det er uten tvil en viktig og verdig ambisjon å sikre at de elever som trenger mest støtte, får hjelp av de mest kompetente. Men hva har faktisk skjedd i praksis etter denne perioden?

Mer utfordrende

Vi kan ikke overse at situasjonen i dag er mer utfordrende enn før valget for fire år siden. Til tross for løftene ser vi fortsatt at mange elever ikke får den kvalifiserte hjelpen de fortjener.

Paradokset Høyre påpekte – der elever som trenger mest hjelp får det fra det minst kvalifiserte personalet – ser ut til å vedvare.

Alarmerende: Saka Maljicaj, listekandidat Partiet Sentrum Grimstad, mener situasjonen er alarmerende. Foto: Privat

Dyp bekymring

Utdanningsforbundet, med lokallagsleder Anne Kirsten L. Galteland i spissen, har i mars uttrykt dyp bekymring for undervisningssituasjonen i Grimstad. Deres uttalelse setter et klart søkelys på hvordan den økonomiske knipen i oppvekstsektoren påvirker kvaliteten på undervisningen.

Rapporter viser at skoler stadig oftere ikke oppfyller minstenorm for lærertetthet. Utdanningsforbundets vurdering er alarmerende: Vi risikerer uforsvarlig drift, økt behov for spesialundervisning grunnet manglende tilpasset opplæring, og det at dyktige ansatte forlater Grimstadskolen.

Stigmatisering

Vi deler Høyres bekymring for stigmatisering av elever som tas ut av klasserommet. Men hvordan sikrer vi at forbedringene faktisk skjer? Å øke kvaliteten på undervisningen for å redusere timetallet kan høres bra ut, men hvis kvaliteten på undervisningen ikke forbedres i praksis, blir dette bare tomme ord.

En god og inkluderende skole for alle er avgjørende, ikke bare i tidlig alder, men gjennom hele utdanningsløpet. Vi ønsker alle det samme for elevene – det beste. Men det er på tide at velgerne får se reelle resultater fra valgløfter.

Vil prioritere

Partiet Sentrum vil prioritere økonomiske midler for å forsterke både PP-tjenesten og skolene, spesielt i klasserommene hvor barna er. Ved alle tiltak som involverer barn, skal hovedfokus være barnets beste, som fremhevet i FNs barnekonvensjon.

Dessuten ønsker Partiet Sentrum å sikre kvalifiserte fagfolk til eleven under hele skoleløpet for de som trenger assistanse og/eller spesielt tilrettelagt undervisning, eksempelvis logopeder, audiopedagoger og tegnspråklige lærere, samt å sørge for nødvendige ressurser i skolene for å møte kravene til lærertetthet og gi adekvat støtte og veiledning til alle elever.

Janne K. Gjeruldsen, listekandidat Partiet Sentrum Grimstad

Saka Maljicaj, listekandidat Partiet Sentrum Grimstad