Skal kontrolleres: Grimstad Eiendomsutvikling AS, GEU, skal nå kontrolleres. De står blant annet bak utbyggingsplanene her på Torskeholmen. Foto: Peer Andreassen

Nå skal GEU kontrolleres

Kontrollutvalget vedtok torsdag at det skal gjennomføres en eierskapskontroll av Grimstad Eiendomsutvikling AS, GEU.

Dette ble enstemmig vedtatt i kontrollutvalget torsdag. Det var i kontrollutvalgets forrige møte, 10. september i år, at de vedtok å bestille en prosjektplan for eierskapskontroll av Grimstad Eiendomsutvikling AS (GEU) fra Aust-Agder Revisjon IKS. Denne bestillingen er i tråd med vedtatt plan for eierskapskontroll 2020-2023. Vedlagt til dagens møte i kontrollutvalget torsdag hadde revisjonen skrevet og lagt ved et forslag til hvordan denne eierskapskontrollen kan gjennomføres.

Det er GEU som sammen med Torskeholmen AS står bak utbyggingsplanene for Torskeholmen, planer som for kort tid siden ble vist frem, blant annet her i Adressa. Det har også vært mye støy rundt GEU og flere politikere er skeptisk til selskapet og vil legge det ned.

Les også
Legger ikke Torskeholmen på is
Les også
Avviser hemmelighold og urent spill

– Utøves eierinteressene i henhold til lovene?

Torsdag skulle altså kontrollutvalget vurdere om forslaget til prosjektplan var god nok, og om den ville gi utvalget den kunnskapen de ønsker. I sakspapirene til dagens møte i kontrollutvalget går det frem at slik eierskapskontroll er beskrevet i kommunelovens paragraf 23-4, første ledd. Der står det at: «Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.»

I forslaget til prosjektplan fremgår det at formålet med eierskapskontrollen er å undersøke om GEU driver i henhold til kommunens formål med virksomheten. Dette gjelder både formålet for selskapet da det ble etablert, og også videre føringer som blir gitt fra kommunen. I tillegg vil eierskapskontrollen ta for seg om eierskapet drives i samsvar med kommuneloven og anbefalinger for god eierstyring, herunder rolleavklaringer og ansvar i henholdsvis generalforsamling og styre.

Les også
Vil at utviklingen av havna skal granskes for 1,5 millioner
Les også
Vil skrote Grimstad Eiendomsutvikling. Reagerer på Torskeholmen-planene
Les også
Nå vil flere partier legge ned GEU

To problemstillinger

For å prøve å finne svar på dette foreslo revisjonen to problemstillinger for utvalget. For det første vil de undersøke om GEU driver i samsvar med kommunens formål, forutsetninger og vedtak for virksomheten? Her vil de både se på organisering, styring og strategi i selskapet.

For det andre vil de undersøke om Grimstad kommune sikrer at eierstyringen i GEU gjøres i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for eierstyring, med fokus på KS’ anbefalinger knyttet til styrevalg og styresammensetning, habilitetsvurderinger og etiske retningslinjer.

– Eierskapskontrollen vil ta utgangspunkt i kommunens forvaltning av selskapet, og se nærmere på rolleavklaringer og ansvarsforhold i forbindelse med dette. Andre deler av selskapets drift og kommunens eierskap vil ikke være en del av dette prosjektet, står det i saksfremlegget.

– Under forutsetning av at kommunen stiller nødvendige ressurser til disposisjon, anslås prosjektet å bli gjennomført og ferdigstilt innen utgangen av 2020. Tidsbruken beregnes til omkring 100 timer, står det også videre.

Får jobben: Det er leder av Aust-Agder Revisjon IKS, Kristian Fjellheim Bakke, som skal undersøke GEU. Foto: Kjetil Karlsen

Vil undersøke dokumenter, rutiner og lover

I prosjektplanen går det frem at det er leder av Aust-Agder Revisjon IKS, Kristian Fjellheim Bakke, som vil stå for arbeidet, og at det vil gjøres både dokumentanalyse av kommunale styringsdokumenter, rutinebeskrivelser og relevante lover på området. I tillegg vil det gjennomføres samtaler og intervjuer av nøkkelpersoner tilknyttet selskapet og kommunen, blant annet daglig leder av selskapet og styrets leder.

Da saken var oppe i kontrollutvalget torsdag gjorde Fjellheim Bakke det klart at dette er en eierskapskontroll, ikke en forvaltningskontroll. Det er en litt enklere og mindre omfattende form for kontroll enn den sistnevnte, og skal kontrollere kommunens eierskap i selskapet, ikke aktivitetene til selskapet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Må bli fulgt opp: Leder av kontrollutvalget, Anders Bjerkholt (Ap), er glad GEU nå skal undersøkes. Foto: Kjetil Karlsen

– Må bli fulgt opp

Leder av kontrollutvalget, Anders Bjerkholt (Ap), sa at det som er viktig nå er at kommunestyrevedtaket om denne saken nå blir fulgt opp.

– Det har jo vært en del vedtak relatert til GEU i den perioden som nå har vært, og det har vært stilt en del ulike spørsmål om selskapet, blant annet i media. Nå kan ikke denne kontrollen gi alle svar, men i hvert fall noen, sa han.

Deretter ble sekretariatets forslag overfor kontrollutvalget enstemmig vedtatt. Det løs slik: «Prosjektplan for eierskapskontroll av Grimstad Eiendomsutvikling AS vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang.»