Ifølge budsjettforslag 2016 og handlingsprogram 2016–2019 er det ikke funnet plass til trafikksikring av skoleveien til Jappa skole. Dette til tross for at enhetsleder ved skolen, politi og FAU har satt søkelyset og etterspurt dette i flere år.

– Med de siste ukers hendelser på Ekelunden friskt i minne, er dette ekstra bekymringsfullt. Det kunne fort ha vært noen av våre barn som fant den bombelignende gjenstanden på Ekelunden, og hvem vet hva som kunne ha skjedd da. Det er i rådmannens budsjettforslag satt av flere millioner til et bofellesskap, til erstatning for Ekelunden. Dette er bra både for brukerne av Ekelunden og elevene på både Jappa og Grimstad ungdomsskole. Inntil dette er gjennomført må vi få på plass en god løsning slik at skoleveien føles tryggere for barna våre, både fysisk og psykisk, sier Anne Mette Bjørkavåg, som er leder ved FAU på Jappa skole.

Hun forteller at FAU har fått flere bekymringsmeldinger av foreldre, som forteller at barna er engstelige når de går forbi Ekelunden. De ser, hører og får med seg litt av hvert som skjer der, og mange synes det er skummelt å måtte gå forbi.

Redde barn

– Det er mange foreldre som kjører barna sine til skolen på grunn av at barna synes det er ekkelt å gå der, og vi vet også at det er mange foreldre som velger å kjøre rundt med Levermyr eller Flatefjell for å få barna sine til skolen den veien. Dette igjen skaper utrygge trafikksituasjoner, når det er langt flere biler i skoleområdene enn behøvelig. Bilveien til Jappa er uoversiktlig, bratt og svingete. Det er ikke fortau hele veien opp og det er ikke gjerde mellom fortauet og bilveien. Dette har ført til flere uheldige situasjoner spesielt på vinterstid, forteller Bjørkavåg.

May-Elin Sunde Lien er enhetsleder ved skolen, og har i flere år sendt inn et ønske i forkant av budsjettforslaget til kommunen, om at det må bli satt av midler til å trygge denne skoleveien. Ingenting har blitt gjort, og nå tar FAU også opp problematikken med både kommune-administrasjon og med politikere.

– Vi har sendt et brev til flere sentrale mennesker både i administrasjonen og i de politiske partiene. Nå håper vi de tar grep, vi har ikke råd til å la være, sier hun.

Fremmede vakter

Det er vedtatt at beboerne på Ekelunden skal flytte et annet sted, men FAU mener at det ikke er noen grunn til å vente på at det skal skje. De vil ha inn tiltak nå.

– Skolen, som eies av Grimstad kommune har et ansvar om å trygge skoleveien. Dette står i kapitel 9A i opplæringsloven. Der står det også at økonomi ikke er grunnlag for å unnlate å gjøre noe. De har bestemt at beboere på Ekelunden skal flytte ja, men å vente på dette i ett eller to år, det er lenge det for et lite, redd barn, sier hun.

I dag har skolen og Ekelunden en avtale om at en av dem som jobber ved Ekelunden skal stå synlig og tilgjengelig når ungene går forbi om morgenen. Dette er ikke nok, mener FAU.

– For unger er også dette menneske en fremmed, og barna er usikre på «hvem de er». Er det brukere/beboere eller er de trygge voksne? Barna blir derfor ikke noe særlig tryggere av den grunn. Vi hadde ønsket at skolen fikk midler slik at et kjent voksen fra skolemiljøet kunne ha fulgt dem til og fra. Det er en bussvakt som følger fra skolen og til bussavgangene, men der er per i dag ikke noe tilbud til de som går til og fra innen SFO tiden, sier Bjørkavåg

Trafikksikring

FAU har også fremmet andre tiltak de mener kunne ha løst problematikken, som er der når ungene kommer til og fra skolen og SFO.

– Vi vil ha strakstiltak nå. Vi vil jo aller helst at det skal bli fortgang i prosessen med å skape gode boliger til beboerne på Ekelunden, for det synes vi selvsagt at disse menneskene fortjener. Inntil de har funnet et annet bosted til dem som bor der i dag, mener vi at det bør settes inn andre tiltak, sier Bjørkavåg.

FAU foreslår at veien blir utbedret med trafikksikkert rekkverk mellom bilvei og fortau helt opp bakken. De mener også at kommunen bør anlegge et fortau rundt Ekelunden. På den måten hadde barna sluppet å gå over Ekelunden, og kommet så tett på beboerne der, som er det mange av barna misliker med dagens skolevei.

Et annet tiltak som FAU mener burde vurderes er noe som kalles «kiss and ride», og som de blant annet har på Fjære skole og Fevik skole.

– Dette er en slags dropp-rundkjøring og midlertidig parkering for foresatte og tjenesteytere til skolen, som man kan ha så nær skolen som mulig. Dette kunne ha vært en løsning, sier Bjørkavåg.

– Men aller mest ønsker vi at ungene våre kan få en så trygg skoelvei at de kan gå til skolen uten å være redde. I kommuneplanen (2015–2017) som nylig ble vedtatt er et av satsingsområdene folkehelse og levekår, derfor mener vi at dette bør bli prioritert når budsjettet skal vedtas. Og da tenker vi både på barna våres, og deres fysiske og psykiske skolevei, men vi tenker også på dem som bor på Ekelunden, som sliter med rus og psykiatri, sier Bjørkavåg.

I dag er veien forbi Ekelunden skoleveien til over 300 barn i alderen 5–12 år, samt at flere elever på Grimstad ungdomsskole bruker veien. FAU hadde fredag møte med politiet og Ekelunden om problemet. De skal nå få til et mye tettere samarbeid, for å prøve å finne løsninger.

Adressa prøvde å få kommentar fra blant andre rådmann og ordfører fredag, men de var opptatt i møter.