Grimstad kommune overtar Fjæreheia amfi fra 1. januar 2023, og det har lenge vært jobbet med å vurdere hvordan det skal skje på en best mulig måte.

I kommende møterunde får politikerne en sak om hvordan overtagelsen og driften skal skje, og her argumenterer kommunedirektøren for at det ikke bør være bare ett nytt selskap som skal stå for drift og aktivitet.

Vil ha klart skille

– Gjennom samtaler med kulturhuset og tidligere ledere i Kilden og i Fjæreheia Drift AS ser kommunedirektøren at det er hensiktsmessig å ha et klart skille mellom drift, vedlikehold og anleggsutvikling på den ene siden, og innhold, programmering og kunstnerisk ledelse på den andre, står det i sakspapirene til kulturutvalget, som behandler saken 30. november.

For å ha en enklest mulig styringsstruktur foreslår derfor kommunedirektøren å ha anleggsdrift og eierskap til amfiet i rent kommunalt eie på den ene siden, og ha innhold, programmering og ledelse i et aksjeselskap. Aksjeselskapet vil være fullt ut kommunalt eid til å begynne med, men målet er å få profesjonelle eiere fra eiendom, reiseliv eller underholdning inn på eiersiden.

Nils Golberg Mulvik og Birgitte Victoria Svendsen som Peer Gynt og Mor Åse tok publikum med storm i amfiet sommeren 2021. Nå overtar kommunen styringen. Foto: Antero Hein

Trenger kompetanse

Ifølge saksutredningen har kommunen den nødvendige kompetansen for å eie anlegget samt stå for teknisk drift, men derimot mangler man kompetanse på kunstnerisk ledelse, utvikling og programmering for en arena som Fjæreheia amfi.

– Det er viktig å få et profesjonelt innhold av høy kvalitet, både for å tiltrekke publikum, men også for å få tilskudd fra sentrale tilskuddsordninger. Det må derfor ansettes en leder med denne kompetansen i selskapet. Det er også viktig at styret består av personer som har profesjonell kompetanse på området.

Samarbeid med kulturhuset

Politikerne får følgende forslag til vedtak i seks punkter når saken behandles kommende uke, som blant annet legger opp til et nært samarbeid med kommunens eget kulturhus:

Grimstad kommune overtar Fjæreheia amfi fra 1. januar 2023.

1. Grimstad kommune eier amfiet og står for drift og vedlikehold av selve anlegget. Bidrag fra Kilden IKS på kr 2 500 000 avsettes til vedlikehold og anleggsutvikling.

2. Det etableres et produksjonsselskap som et aksjeselskap kalt Fjæreheia Amfi AS.

3. Kommunedirektøren bes utarbeide forslag til vedtekter for selskapet som legges fram for kommunestyret for godkjenning.

4. Det oppnevnes et styre på fem personer for selskapet.

5. Kommunestyret bevilger tilskudd til å skape innhold på scenen. Det er et mål at driften også skal baseres på tilskudd fra andre fra og med 2024, og at det kommunale bidraget kan reduseres. Selskapet har ansvar for kunstnerisk ledelse, programmering, markedsføring, bevertning, billettsalg og andre relaterte oppgaver i tett samarbeid med Grimstad kulturhus KF. Selskapet inngår avtale med kulturhuset om fordeling av oppgaver.

6. Det etableres et finansieringsutvalg bestående av ordfører, varaordfører, leder kulturutvalg og to fra opposisjonen. Finansieringsutvalget skal jobbe for nasjonal og regional finansiering av drift, produksjon og utvikling av Fjæreheia Amfi.