– Agder er for de aller fleste et trygt sted å bo. De fleste er lovlydige borgere og det offentlige rom preges av ro og orden. Dette er det overordnede bildet i Agder. Samtidig har også vi et kriminalitetsbilde som berører mange, og politiets viktigste oppgave er å redusere kriminalitet og bidra til økt trygghet for befolkningen, sier politimester Kjerstin Askholt.

Derfor offentliggjør Agder politidistrikt nå rapporten, som beskriver alvorlige kriminalitetstrusler i Agder som faller inn under politiets samfunnsoppdrag og ansvarsområder.

– Dette er vårt situasjonsbilde. Hensikten med rapporten er å bidra til en felles situasjonsforståelse lokalt i Agder knyttet til de mest alvorlige kriminalitetstruslene politiet mener vi står overfor. På den måten ønsker vi å danne grunnlag for enda bedre samhandling med kommuner og andre offentlige aktører, private, frivillige og innbyggerne for å forebygge kriminalitet i Agder, sier Askholt.

Fem kategorier

Rapporten tar for seg fem overordnede kriminalitetskategorier. Hver kategori starter med å beskrive et overordnet situasjonsbilde, før særlig alvorlige kriminalitetstrusler fremheves. Disse er fremhevet fordi det er registrert en økning i omfang eller fordi konsekvensene for enkeltindivider eller samfunn vurderes som særlig alvorlig.

– Politiet er avhengig av et nært samarbeid med kommuner, andre samarbeidsaktører og innbyggerne for å kunne forstå og videre vurdere hvilke kriminalitetstrusler vi står overfor og hvilke som bør gis særlig oppmerksomhet. Vi håper rapporten vil fremme mer dialog om de mest alvorlige kriminalitetstruslene i Agder, slik at vi i felleskap kan styrke vår kunnskap og sammen finne gode tiltak for å redusere forekomsten av kriminalitet i Agder, sier Askholt.

Forebygging er politiets hovedstrategi.

– Politiet forebygger ikke kriminalitet alene. For å lykkes med å skape et enda tryggere Agder er vi avhengig av et godt samarbeid med menneskene som bor, ferdes og jobber her, sier politimester Kjerstin Askholt.

Her kan rapporten leses i sin helhet.