Denne høsten og dette året er det særlig en sak som har gått igjen i alle landets medier. Det er den enorme strømmen av flyktninger som har kommet til Norge og hvilke utfordringer det har skapt ikke minst i bosettingen av dem i landets kommuner. Ifølge rådmann Per Kristian Vareide hadde Grimstad kommune nettopp et møte med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten). Det var for å snakke seg gjennom den situasjonen som er og for å forberede seg best mulig på å ta imot et langt større antall flyktninger enn det kommunen gjør i dag.

– Da gikk vi gjennom situasjonen slik den er per nå. Vi har tatt imot det antall flyktninger som vi er blitt anmodet om, og det har vi klart innenfor de rammene vi har. I møtet drøftet vi også muligheten for at det kunne komme enda en anmodning om å ta imot ytterligere flyktninger. Vi må da se på hvordan vi kan styrke organisasjonen vår slik at vi har kompetanse og styrke til å ta imot disse. Vi må også se på om vi må gjøre noen aktive tiltak på boligsiden for å se om vi har nok boligmasse til å bosette flyktningene. Det er dette som tar lengst tid å få på plass, sier Vareide til Adressa.

Enslige, mindreårige

– Hvor mange boliger mangler dere?

– Akkurat slik det er nå har vi faktisk såpass god tilgang på boliger at det ikke er noe problem. Det er en stor velvilje blant private til å leie ut boliger, så situasjonen er ikke prekær nå. Vi må likevel forberede oss på at det kan bli ytterligere press på dette og derfor gjøre tiltak for å forberede oss til dette, sier han.

Vi må forberede oss på at det kan bli ytterligere press og derfor gjøre tiltak for å forberede oss til dette

– Det vi spesielt må forberede oss på er å kunne håndtere enslige, mindreårige flyktninger. De må ha mye mer tilrettelagte boliger som også er bemannet, så det er der jobben vil ligge for oss. Det er også den boligmassen det kan ta lengst tid å få på plass, sier han.

Kommunen har ikke tatt stilling til hvor mange flyktninger Grimstad kan ta imot, men er forberedt på at den neste anmodningen fra IMDi vil være større enn det de har fått for dette året.

– Vi må legge fram en plan for kommunestyret på dette der vi ber dem å etterkomme den økte anmodningen eller ikke, sier han.

– For øvrig vil jeg tilføye at vi har et veldig dyktig fagmiljø på flyktningarbeidet her i Grimstad. De har mye kompetanse og vi er blant de kommunene i landet som har klart å løse oppgavene våre veldig bra. Vi er derfor også blant de kommunene i landet som har gode forutsetninger for å kunne klare å ta imot flere flyktninger, sier Vareide.

– Hvor mange vil du at kommunen skal ta imot?

– Det er det antallet vi blir anmodet om å ta imot. Vi vet ennå ikke hvor mange det blir, men IMDi fordeler som best de kan alle dem som har fått oppholdstillatelse. Min intensjon er derfor at vi bør være forberedt på å ta imot vår andel, men det har jeg ikke noe tall på nå. Det tror jeg ikke IMDi har heller, sier han.

Forventer hjelp fra staten

Forrige onsdag la rådmannen fram sitt budsjettforslag for politikerne, men det var ikke særlig påvirket av den usikre flyktningsituasjonen. Grunnen er enkel.

– Min klare forventning er at de økte utgiftene vi får som følge av denne situasjonen, blir dekket av staten gjennom økte tilskudd. Hvis det blir situasjonen trenger vi ikke omfordele de midlene vi har, sier han.

Min klare forventning er at de økte utgiftene blir dekket av staten gjennom økte tilskudd

– Men tror du disse utgiftene blir fullfinansiert fra staten?

– Ja, ja. De tilskuddsordningene vi har i dag skal i utgangspunktet gå til å dekke det vi trenger som norskopplæring, bosetting og andre typer tiltak. Jeg opplever også at man tar situasjonen på alvor på nasjonalt plan og forventer at det også gjelder tilskuddene til kommunene, sier han.

– Vil du foreslå at flyktningtjenesten får flere ansatte og flere midler som følge av økt tilstrømming?

– Ja, ja, det må de få. Får vi dobbelt så mange å jobbe med, må de få dobbelt så mange ansatte. Selv om dette ikke må oppfattes helt bokstavelig, er poenget mitt at vi må opprettholde den gode kvaliteten som vi har på dette arbeidet i dag. Det som blir dyrt for oss er hvis vi får dårlig kvalitet på arbeidet. Da får vi ikke til en god norskopplæring og integrering og får dem ikke raskt ut i arbeid. Vi vil at de skal bli så selvstendige som mulig på kortest mulig tid, sier Per Kristian Vareide.

Blomstrer av velvillighet

Flyktningkoordinator Tora Selås Skippervold i flyktningtjenesten sier at de skal klare å kunne ta imot det antallet flyktninger politikerne bestemmer og sier at staten anbefaler en ny stilling per 25.–28. flyktning. Hun sier også at de har den kompetansen de trenger i dag for å kunne håndtere situasjonen. Hun skryter også av at innbyggerne i Grimstad er svært flinke til å leie ut boligene sine.

Dette er et Grimstad som blomstrer av velvillighet

– Du verden for en velvillighet det er der ute i lokalsamfunnet vårt. Dette er et Grimstad som blomstrer av velvillighet, sier hun.

Hun gjør også oppmerksom på at de som eventuelt vil leie ut boligene eller hyttene sine må være klar over at dette er til mennesker som skal bo her fast. Det ville derfor medføre altfor mye ekstraarbeid for dem hvis flyktningene måtte flyttes når eierne vil ha hyttene sine tilbake i mai eller på sommeren.