Revisjonen avdekker "gjennomgående mangel på dokumentasjon på etterlevelse av lov"