Dette går fram av kommunens siste økonomiske oversikt i andre tertialrapport. Denne skal behandles i kommunestyret nå på tirsdag, og den viser at kommunen fortsatt bruker flere penger enn de har. Eller som de har satt av i budsjettet.

12,8 millioner kroner

Ifølge kommunens egen økonomisjef, Monica Helland Nordby, viser det seg at per 2. tertial er det et samlede netto merforbruk, eller underskuddet, for kommunen på 12,8 millioner kroner.

Merforbruket i de ulike sektorene (utenom finansområdet) er samlet på 21,6 millioner kroner. Det er fortsatt helse- og omsorgssektoren som topper statistikken med å bruke mest, og dermed få størst underskudd på sine budsjetter. De har per 2. tertial et avvik på 17,5 millioner kroner, mens kultur- og oppvekstsektoren har et avvik på 6,3 millioner kroner. I sektorene stab, samfunn og miljø og fellesområdet er det kun moderate mindreforbruk, mens finansområdet har merinntekter, eller overskudd, på 8,8 millioner kroner.

Samlet årsprognose -20 millioner

– Samlet prognose for året er på -20 millioner kroner. Denne er betydelig forbedret siden 1. tertial. I all hovedsak skyldes det at skatteinngangen har holdt seg på et høyere nivå lokalt og nasjonalt, sammenlignet med prognosene til Finansdepartementet og KS før sommeren. I tillegg er forutsetningene rundt årets lønnsoppgjør endret (blir med all sannsynlighet lavere enn forutsatt i 1. tertialrapport), skriver blant annet økonomisjefen i sakspapirene til politikerne.

Hun skriver også at det er svært utfordrende å estimere koronakostnadene ut året, og at her ligger det betydelig usikkerhet.

– Sektorprognosene for de store tjenesteområdene er forbedret med i underkant av 8 millioner kroner. Helse- og omsorgssektoren forventer nå et merforbruk på i overkant av 19 millioner kroner, mens tilsvarende prognose for kultur- og oppvekstsektoren har et merforbruk på 15 millioner kroner. Årsprognosen for finansområdet er foreløpig satt til to millioner kroner i merinntekt. Tall per 2. tertial viser en merinntekt på 8,8 millioner kroner, men det vurderes at dette vil svekke seg siste tertial, til en merinntekt på to millioner kroner ved årsslutt, skriver hun videre.

30 millioner for mye på lønn

Hun skriver også at lønn er den største kostnadsdriveren i kommunen, og at merforbruket på denne posten etter 2. tertial er på i underkant av 30 millioner kroner.

– Det brukes mer årsverk enn det budsjettrammen gir rom for, og samlet sett utgjør avviket i overkant av 34 årsverk, skriver hun.

Nedgang i sykefraværet

Hun skriver også at sykefraværet er redusert fra 9,3 til 8,3 prosent i forhold til samme periode i fjor.

– Det er nedgang i fraværet for kultur- og oppvekstsektoren, samfunns- og miljøsektoren og stabsfunksjonene, mens det øker noe i helse- og omsorgssektoren, skriver hun.

Saken kommer altså opp for kommunestyret nå førstkommende tirsdag.