– Hvis du skulle ha så uflaks at du havner i en situasjon der du ikke er i stand til å ivareta dine egne økonomiske interesser og forpliktelser, vil en fremtidsfullmakt kunne være en god føre-var-løsning.

Det sier Roald Solberg-Jacobsen, advokat og partner i Advokatfirma Tofte Hald, som er Sørlandets største advokatkontor med tilhørighet i Arendal og i Kristiansand.

Stadig flere av oss lever til vi er langt opp i 90-årene.

Muligheten til å opprette en fremtidsfullmakt ble lovfestet i Norge i 2010. Men særlig de siste fem-seks årene har mange fått øynene opp for dette, og pågangen til advokatkontorene er betydelig, forteller Solberg-Jacobsen som har hjulpet flere hundre mennesker med rådgivning knyttet til fremtidsfullmakter, og nå har vi bedt ham hjelpe oss med å forstå dette bedre.

For den harde sannhet er at en del av oss dessverre vil oppleve å leve i mange år uten at vi kan passe på våre økonomiske forpliktelser og verdier, fordi de er svekket av demens eller annen alvorlig sykdom.

– Hvis den som skal skrive fremtidsfullmakt for eksempel har en begynnende demens, kan det være lurt å innhente legeerklæring, sier advokat Roald Solberg-Jacobsen. Foto: Liv Ekeberg

Unngå vergemål

I slike tilfeller vil Statsforvalteren oppnevne en verge, blant annet for å sikre at banken får innbetalinger på lån og at institusjonen den eldre bor på, får sine penger hver måned.

Men man kan også unngå at ektefelle eller mor eller far blir satt under vergemål, som det heter. Løsningen er altså fremtidsfullmakt.

– En fremtidsfullmakt er en fullmakt du gir til noen du stoler på at vil ta vare på dine ønsker og interesser hvis du selv ikke lenger er i stand til det, sier Solberg-Jacobsen.

– Hvis man eier en bolig når man flytter permanent på institusjon, og boligen blir leid ut, vil institusjonen ta 85 prosent av leieinntektene etter fradrag for skatt og eventuelle gjeldsrenter. Samtidig må eieren svare for alle faste utgifter.

Hvis boligen blir solgt, er det ikke slik at salgssummen automatisk kan fordeles på arvingene. Solberg-Jacobsen forklarer:

Slik ser en fremtidsfullmakt ut. Foto: Statsforvalteren

Kan nekte forskudd på arv

– La oss si boligen blir solgt for 4 millioner kroner og kjøpesummen settes i banken. Da vil 85 prosent av renteinntektene etter skatt regnes med i egenandelen som den eldre må betale på institusjonen. I en slik situasjon vil mange ha et ønske om at kjøpesummen, eller i hvert fall deler av den, utbetales som forskudd på arv til barn eller barnebarn. Et slik forskudd på arv vil, om man er under vergemål, kreve godkjenning fra Statsforvalteren og utgangspunktet etter vergemålsloven er at Statsforvalteren ikke vil godkjenne at det utbetales forskudd på arv, sier advokaten.

– Hvis man i en fremtidsfullmakt har gitt bestemmelser om utdeling av forskudd på arv, vil dette normalt gjøre det mulig å dele ut forskudd på arv og samtidig også gjøre det enklere å utdele arveforskudd.

Solberg-Jacobsen forteller at noen kommer til ham og frykter at formuen inngår i egenandelen, men det gjør den ikke.

– Det er kun inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter som inngår i beregningen av egenandelen.

Saken fortsetter under faktaboksen.

Det er viktig at formkravene for fremtidsfullmakt er oppfylt.

Roald Solberg-Jacobsen Advokat

Begynnende demens - hva da?

– Må man gå til advokat for å få satt opp en fremtidsfullmakt?

– Det finnes maler på nettet som er gratis og kan fylles ut hjemme, men mange opplever at det er verdt pengene å få hjelp av advokat til å sette opp fullmakten. Da har de en trygghet for at alt er riktig og at de har tenkt på alle forhold som spiller inn.

Men, legger han til:

– Det er også viktig at formkravene for fremtidsfullmakt er oppfylt. Dersom den som skal skrive fremtidsfullmakt for eksempel har en begynnende demens, kan det også være lurt å innhente legeerklæring som synligjør at fullmaktsgiver er i stand til å vurdere ulike alternativer opp mot hverandre i forbindelse med at det skal skrives fremtidsfullmakt.

– Hva koster slik hjelp i gjennomsnitt?

– Jeg bruker ofte det jeg kaller en «snackbarløsning». Det betyr at vi tar en god prat på telefon først, før jeg lager et utkast. Når fullmaktsgiver har lest og vi kanskje har gjort noen justeringer, er det klart for gjennomgang og signering her på kontoret, med vitner. Hvis jeg skal gi et rundt anslag, og med forbehold om at noen saker krever mer tid, vil det normalt ligge på mellom 4- og 6.000 kroner fra start til mål.

Føre-var: En dag vil mange av oss oppleve at vi ikke selv kan ta hånd om våre økonomiske interesser og verdier. Da er det lurt å ha fremtidsfullmakten i orden. Foto: Frank May / NTB

De fleste kjenner til triste historier der arveoppgjør og generasjonsskifter har ført til frustrerende oppgjør og konflikter i storfamilien hvis fordeling av formue og verdier ikke har vært avklart i et juridisk gyldig dokument.

En fremtidsfullmakt er ingen forsikring mot økonomisk frustrasjon om du eller en av dine nære skulle bli ute av stand til å passe på egen økonomi, men:

– Fremtidsfullmakt vil kunne være et godt og ganske enkelt grep å ta for å unngå problemer og arvestrid, sier Roald Solberg-Jacobsen.

– Samtidig vil det i noen situasjoner der samarbeidsklimaet mellom arvingene er dårlig, kunne være betenkeligheter med å skrive fremtidsfullmakt. Da er det i hvert fall viktig med åpenhet og at de andre arvingene får innsyn i de disposisjoner som foretas av fullmektigen, avslutter han.

Hos Statsforvalteren kan du lese mer hva som kreves i en fremtidsfullmakt.

TIPS OSS! Send oss noen ord på: forbruker@pmsor.no