Det har i flere år blitt diskutert hvor Grimstads nye svømmehall skal bygges, og nå lanserer kommunedirektøren et nytt forslag.

I sakspapirene til kommunestyret inviteres nemlig politikerne til å velge kommunens egen tomt hvor gamle Tønnevoldskogen barnehage ligger.

Barnehagebygget ligger ved siden av tomta hvor Grøm eiendom AS jobber med å etablere et stort hotell, og kommunedirektøren ser for seg et tett samarbeid for å koordinere de to store byggeprosjektene.

Nedlagt: Tønnevoldskogen barnehage er for lengst lagt ned. Nå kan tomta få ny bruk. Foto: Camilla Hovstø

Vil samkjøre

– For å unngå at tomtearealet skal fremstå som en byggeplass over flere år, ønsker kommunedirektøren å kunne samkjøre prosessen med byggingen og etableringen av hotellet på nabotomten. Tidsaspektet knyttet til gjennomføring og de kostnadsmessige synergieffektene ved en samtidig utvikling ansees fordelaktig, står det i sakspapirene.

Politikerne blir derfor anbefalt å gi kommunedirektøren mandat til å inngå samarbeid med Grøm eiendom AS om felles utvikling og klargjøring av de to tomtene i den grad dette er hensiktsmessig for å sikre en god utnyttelse av kommunens tomt.

Kostnader

Den nye svømmehallen skal ifølge kommunedirektøren erstatte dagens gamle svømmehall på Levermyr og det mindre bassenget på Berge gård.

Det er ifølge saksfremstillingen flere grunner til at kommunens egen tomt er et godt valg.

– Tomta ligger sentralt plassert tett på kollektivaksen fra sentrum. Ved å legge svømmehallen på egen tomt, fjernes kostnadene til kjøp av tomt. Det nye svømmehallprosjektet søkes realisert med lavest mulig økonomisk risiko for kommunen og innenfor begrensede investeringsrammer, står det.

Gammel: Svømmehallen på Levermyr stod ferdig for over 50 år siden, og er moden for utskifting. Foto: Baard Larsen

Slitasje

Det er ifølge sakspapirene mye som taler for å få realisert en helt ny svømmehall.

– Den gamle svømmehallen på Levermyr ble ferdigstilt i 1970 og bærer preg av tidens tann. Vedlikeholdskostnader og slitasje har begynt å gjøre seg gjeldende, står det.

Hallen er gjennomgående dårlig isolert, det lekker gjennom betong ved sluk, og innvendige vinduer og dører er dårlige. Veggpanel trenger jevnlig behandling og høy fuktighet medfører mye vedlikehold på overflatene.

Den gamle hallen har dessuten kun fem svømmebaner og svært begrenset tribuneplass.

– Grimstad har i perioden fra hallen ble oppført og frem til i dag hatt en stor befolkningsøkning, og det er i dag et stort press på den gamle hallen. Det er behov for en ny svømmehall med større kapasitet og bedre tilpassede fasiliteter for å sikre et fremtidsrettet og tilstrekkelig tilbud om lovpålagt svømmeopplæring. En ny hall vil dessuten gi et bedre aktivitetstilbud for alle kommunens innbyggere enn i dag, mener kommunedirektøren.

Saken behandles politisk de kommende ukene.