- De høye kraftprisene har gitt sterke resultater fra vannkraftvirksomheten. Sammen med god drift fra konsernet for øvrig, leverer Agder Energi et godt resultat hittil i år, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i en pressemelding fra selskapet.

- Ressurssituasjonen har vært krevende. Vi har siden midten av mai kjørt minimumsproduksjon i flere vassdrag for å spare på vannet inn mot den kommende vinteren. Dette har gitt en rekordlav produksjon i 3. kvartal og negativt resultat i kvartalet isolert sett, sier Syvertsen.

Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 1,113 milliarder kroner i 3. kvartal, mot 1 milliard kroner i samme kvartal i 2021.

Taper på prissikring

Konsernet forhåndsselger en andel av produksjonen for å sikre stabile og forutsigbare resultater over tid. Når kraftprisene stiger, og vi har inngått avtaler på et lavere prisnivå enn dagens marked med prisrekorder, vil differansen mellom avtalt pris og markedspris vises som et urealisert finansielt tap. Dersom fremtidsprisen synker i neste kvartal, vil det fremkomme en tilsvarende urealisert gevinst.

Disse urealiserte verdiendringene er vi forpliktet til å ta inn i sin helhet i IFRS-regnskapet, og gir dermed store regnskapsmessige utslag i våre kvartalsresultater. Det rapporterte IFRS -driftsresultatet pr. 3. kvartal var på -3 056 millioner kroner (1 964 mill. kr) og resultat etter skatt var på -1 421 millioner kroner (majoritetens andel), mot 1 244 millioner kroner året før. Driftsinntektene ble 19 933 millioner kroner (11 489 mill. kr).

Økt skatt gir mindre vannkraft

Skattekostnaden på underliggende resultat pr. 3. kvartal var på 2,279 milliarder kroner (1 337 mill. kr), en økning på 942 millioner kroner. Dette innebærer at 67 prosent av konsernets resultat før skatt går tilbake til samfunnet i form av overskuddsskatt og grunnrenteskatt.

Effektene av regjeringens forslag til økt grunnrentebeskatning med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2022 samt innføring av et høyprisbidrag fra 28. september 2022, er ikke innarbeidet i regnskapet pr. 3. kvartal. Hvis disse skatteskjerpelsene blir vedtatt i 4. kvartal, vil dette gi Agder Energi en betydelig skattekostnad i 4. kvartal.

Regjeringen har i sitt forslag til Statsbudsjett foreslått en økning i grunnrenteskatten på vannkraft fra 37 til 45 prosent og innføre en ekstra avgift som gir 90 prosent skatt på strømpris over 70 øre/kWh, det såkalte høyprisbidraget.

Flere milliarder mer i skatt

- For Agder Energi betyr forslagene en økt skattekostnad på flere milliarder kroner og sterkt reduserte utbytter til eierne våre frem til 2024, Også etter 2024 vil resultater og utbytteevne reduseres betydelig. Vi jobber kontinuerlig med å øke produksjonen av fornybar vannkraft, men dersom forslagene vedtas vil det bety at planlagte vannkraftprosjekter ikke vil bli satt i gang fordi de ikke lenger vil være lønnsomme, sier Syvertsen.

Like ved Evje sentrum bygger Agder Energi Fennefoss kraftverk som skal ferdigstilles sommeren 2023. Konsernet har flere prosjekter under planlegging, som ikke vil bli realisert dersom de foreslåtte endringene går gjennom.

Rekordhøy spotpris

Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) har vært rekordhøy og var i 3. kvartal 226 øre/kWh. Det er en økning på 282 % fra gjennomsnittet på 59 øre/kWh i tilsvarende periode i fjor.

Vannkraftproduksjonen pr. 3. kvartal var 4 096 GWh (6 475 GWh), en nedgang på 37 %. I 3. kvartal var produksjonen 636 GWh (1 441 GWh), noe som er mer en halvering fra samme periode i fjor og den laveste produksjonen i et kvartal siden etableringen av Agder Energi. Det skyldes fortsatt tørt vær, samtidig som energisituasjonen i Europa er svært usikker med frykt for knapphet på energi og enda høyere priser inn mot vinteren. Til tross for den lave produksjonen er ressursbeholdningen ved utgangen av kvartalet fortsatt vesentlig lavere enn normalt.

I et marked med store svingninger og rekordpriser har sikringsaktiviteter medført at de oppnådde kraftprisene har vært vesentlig lavere enn spotprisene pr. 3. kvartal.

Utsiktene fremover

Årets svært høye kraftpriser skyldes i hovedsak høye gasspriser som følge av bortfall av gassleveranser fra Russland. Kombinert med lite nedbør i Sør-Norge gjennom året, har kraftprisene i Sør-Norge i stor grad vært tett koblet med de høye kraftprisene på kontinentet. Fremtidsprisene på Nasdaq for NO2 indikerer også høye kraftpriser for resten av 2022 og de nærmeste årene fremover.

Konsernet hadde ved utgangen av kvartalet en ressursbeholdning (vann og snø) som var vesentlig lavere enn normalt, og det har siden midten av mai blitt kjørt minstevannføring i flere vassdrag. En mer normal oktober har medført at ressurssituasjonen har bedret seg og ressurssituasjonen var ved inngangen til november tilnærmet normal. Med en normal ressurstilgang fremover, forventer Agder Energi fortsatt en vesentlig lavere kraftproduksjon i 2022 enn i 2021. De høye terminprisene indikerer imidlertid høye bidrag fra energiomsetningen også i 2022.