Det underliggende driftsresultatet i 2022 for Å Energi er 6,3 milliarder kroner (2021: 4,8 milliarder kroner), som gir et resultat etter skatt på 1,5 (1,9) milliarder kroner. Årsaken til et høyere driftsresultat, men et lavere resultat etter skatt, skyldes en vesentlig økning i skattebelastningen. Fusjonen ble gjennomført med virkning fra 1. desember 2022.

– Å Energi har et solid fundament, både operasjonelt og finansielt. Dette er nødvendig når vi skal produsere mer fornybar energi, skape ny industri og styrke forsyningssikkerheten, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi, i en pressemelding.

Skatteøkningene som regjeringen innførte i 2022, har imidlertid medført en svekket investeringskapasitet til å sette i gang nye prosjekter og oppgraderinger av vannkraftverk, samt redusert mulighet til å tilby fastpriskontrakter. Hele 76 prosent av konsernets resultat før skatt går tilbake til samfunnet i form av overskuddsskatt, grunnrenteskatt og høyprisbidrag.

– Skatteskjerpelsene har skapt usikkerhet knyttet til investeringsbeslutninger, og flere prosjekter i vår portefølje blir ulønnsomme som følge av det nye skattesystemet. Et viktig signal og skritt i riktig retning er å fjerne høyprisbidraget, og garantere at det ikke blir erstattet med noe tilsvarende, forklarer Syvertsen videre i pressemeldingen.

Kan smile hele veien til banken: Å Energi, som tidligere besto av Agder Energi og Glitre Energi, slo seg sammen i fjor. I sitt første driftsår kan Steffen Syvertsen (t.v.) fra tidligere Agder Energi og Tore Morten Wetterhus fra tidligere Glitre Energi glede seg over et godt resultat. Foto: Pressefoto: Glitre Nett

Ønsker mer av alt – raskere

Å Energi produserte 6,2 TWh vannkraft i 2022. Dette er 30 prosent lavere enn i 2021, noe som skyldes både lite nedbør gjennom året og en usikker energisituasjon i Europa. Nå er imidlertid vannmagasinene over normalt nivå og forsyningssikkerheten ser ut til å være god for resten av vinteren. Å Energikonsernet har en normal årsproduksjon fra vannkraft på 11,3 TWh.

Fremover skal Å Energi realisere gevinstene av fusjonen, og gripe markedsmuligheter som kommer som følge av den grønne omstillingen. Å Energi inngår i konsortier på havvindfeltene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, og lanserte i desember en ambisjon om bakkemontert solenergi innen 2026.

– Fusjonen gir oss bedre vekstmuligheter og økt kompetanse, og allerede nå har vi identifisert muligheter for å øke kraftproduksjonen vår. Vi ønsker å produsere langt mer kraft, og vi støtter energikommisjonens signaler om mer av alt – raskere, sier Syvertsen, og legger til:

– For å nå de ambisiøse målsettingene innen 2030 er vi avhengig av forutsigbare rammebetingelser som stimulerer til investeringer i både økt produksjon, styrket forsyningssikkerhet og nye industrielle satsinger, sier Syvertsen i pressemeldingen.

Usikker energisituasjon og rekordhøye priser

Den usikre energisituasjonen bidro til rekordhøye kraftpriser i 2022. Gjennomsnittlig spotpris i Sør-Norge (NO2) var på rekordhøye 213 øre/kWh, en økning på 179 prosent fra 2021. Som følge av prissikring har konsernets inntekter fra kraftproduksjon vært vesentlig lavere enn spotprisene i 2022.

I 2022 hadde Å Energi et underliggende driftsresultat på 6.289 millioner kroner, mot 4.810 millioner kroner i 2021. Det underliggende resultatet etter skatt ble 1.515 millioner kroner, mot 1.923 millioner kroner i 2021. I tallene for 2022 for Å Energi, inngår tall for Agder Energi med 12 måneder og tall for Glitre Energi for desember måned. Det rapporterte IFRS-resultatet etter skatt ble 166 millioner kroner (2.062 millioner kroner) og hvor hovedforskjellen mot underliggende resultat skyldes urealiserte verdiendringer på finansielle kontrakter.