Hjemmekontor: Steffen Syvertsen her på hjemmekontor i Grimstad. Nå får konsernsjefen i Agder Energi enda større ansvar, forutsatt at fusjonen med Glitre energi går gjennom. Foto: Janicke Yttervik

Grimstadmann pekes ut som konsernsjef i ny kraftgigant

Konsernsjef i Agder Energi, Steffen Syvertsen fra Grimstad, får enda større ansvar når selskapet slås sammen med Glitre Energi i Drammen.

Styrene i Agder Energi og Glitre Energi er enige om å fusjonere.

«En viktig driver for en fusjon er den pågående konsolideringen i kraftbransjen og nye store industrielle samarbeid på tvers av bransjer. Glitre Energi og Agder Energi passer godt sammen strategisk og industrielt. Vekst og utvikling er sentralt for eierne og for den regionale verdiskapingen. En fusjon vil bidra til å sikre og skape flere lokale arbeidsplasser, og et styrket konsern vil tiltrekke seg kompetanse, kapital og nye viktige alliansepartnere», heter det i en pressemelding fra selskapene fredag.

Opptil eierne

Grimstad kommune er medeier i Agder Energi og får saken til behandling.

– Det blir nå opp til eierne å ta stilling til om man skal gå videre i fusjonsforhandlinger eller ikke, men vår anbefaling er klar: Glitre Energi og Agder Energi står sterkere sammen enn hver for seg og bør fusjoneres. Sammen vil vi kunne skape større verdier og gi fart til elektrifiseringen av samfunnet, sier både Ann-Christin Andersen, styreleder i Glitre Energi og Lars Erik Torjussen styreleder i Agder Energi.

Gjennom en eventuell fusjon dannes Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden fra produksjon til sluttkunde. Konsernet vil få sterkere kompetansemiljø, kunne tilby bedre tjenester for kundene og bli en nasjonal drivkraft i det grønne skiftet.

Ny sjef: Styrene er enige om at Steffen Syvertsen vil bli konsernsjef for et fusjonert konsern. Foto: Agder Energi

Blir konsernsjef

Styrene er enige om at Steffen Syvertsen vil bli konsernsjef for et fusjonert konsern, og at man skal søke balanserte løsninger mellom selskapene når det gjelder styresammensetning og øvrig ledelse.

Styrene er enige om at ingen medarbeidere skal sies opp eller måtte flytte som følge av fusjonen. Overtallighet skal løses gjennom reduserte tjenestekjøp og innleie, gjennom naturlig avgang, og muligheter for nye arbeidsoppgaver innenfor et bredere og større konsern.

Kan spare 250 mill.

Det er beregnet årlige gevinster i størrelsesorden 250 mill. kr ved å slå sammen de to konsernene. I tillegg kommer inntekter fra nye forretningsmuligheter. Det legges opp til et utbyttegrunnlag på 70 prosent, med et nedre gulv for utbytte de tre første årene. I intensjonsavtalen legges det opp til at det inngås en samordningsavtale mellom de kommunale eierne og Vardar for å sikre felles interesser som majoritetseiere.

Styrenes anbefaling er oversendt de to eierutvalgene som vil koordinere videre prosesser mot eierne i de to konsernene. Eiernes godkjennelse av intensjonsavtalen er en forutsetning for eventuelle videre fusjonsforhandlinger.