Takk: Kommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim får nå en takk for den jobben hun har gjort og gjør for kommunen av kommunestyrerepresentant Stein Gjulem (KrF). Foto: Arkivfoto

– Takk til kommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim!

Kommunestyrerepresentant Stein Gjulem (KrF) mener oppsigelsen av kommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim var både respektløs og uanstendig, og vil i dette leserinnlegget i stedet takke henne for at hun fortsatt står rakrygget og jobber til det beste for kommunen.

Lesernes mening: Vi nærmer oss et nytt kommunestyremøte. Denne gang med mer enn tretti saker til behandling.

På bakgrunn av den utfordrende situasjonen flertallet i kommunestyret har satt kommunedirektøren og dermed hele organisasjonen Grimstad kommune i, er det beundringsverdig at kommunedirektøren har klart å stå oppreist, og har ledet arbeidet med å få fram denne fullgode sakslista. Det vitner om sterk ryggrad, god vilje og stor arbeidskapasitet.

Takk til kommunedirektøren, ledergruppen og alle andre medarbeidere for den gode jobben dere gjør, ja, fortsatt gjør for Grimstad kommune!

Jeg opplever at kommunedirektøren i hele sin periode har gjort en god jobb for kommunen, ikke minst med å forsøke å rydde opp etter den «store innkjøpssaken», som skjedde mens Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet satt med den politiske ledelsen.

Så er det – som trolig under alle andre tidligere rådmenn i Grimstad – også i løpet av denne kommunedirektørens periode, skjedd feil som ikke skulle ha skjedd. Ingen er ufeilbarlige!

Men sett opp mot den samlet store og gode jobben kommunedirektøren har gjort for Grimstad kommune, opplever jeg at avskjedigelsesprosessen er blitt kjørt på et svært tynt grunnlag. Blant annet på bakgrunn av et kontrollutvalgsdokument som etter sigende skal ha blitt til på kjøkkenbordet hjemme hos «noen», uten et sekretariat eller formell faglig kompetanse til stede.

For meg er det helt uforståelig og sterkt beklagelig!

Jeg opplever denne oppsigelsen som respektløs og uanstendig overfor kommunedirektøren, og dermed også overfor ansatte i Grimstad kommune.

Prosessen vitner etter min mening om manglende innsikt i organisasjonen og hvordan den drives – også med de feil og mangler som måtte finnes.

Jeg opplever dette som et svært trist kapittel i Grimstad kommunes historie. Jeg frykter at prosessen har fått, og vil få, store negative konsekvenser for kommunens omdømme. Også for politikerne i Grimstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Prosessen kan også få negativ effekt i forhold til de store utfordringene organisasjonen nå står oppe i, både økonomiske og organisasjonsmessige. Det er sterkt å beklage!

KrF støttet ikke mistillitsforslaget som i kommunestyremøtet 15.9 ble fremsatt mot rådmannen, i sak 20/143 pkt. 2:

«Samarbeidsklimaet mellom kommunestyret og kommunedirektøren er nå så vanskelig at vi ber om at arbeidet med å komme fram til en avtale om fratredelse fra stilling, må komme på plass raskt.»

Forslaget ble dessverre vedtatt med 20 mot 15 stemmer.

Mistillitsforslaget mot kommunedirektøren er altså formelt begrunnet i at «Samarbeidsklimaet mellom kommunestyret og kommunedirektøren er nå så vanskelig.....»

Det underlige i denne finurlige formuleringen, er at forslagsstillerne ikke ser ut til å ha tatt innover seg at et samarbeid og et samarbeidsklima alltid er avhengig av minst to parter.

Når noen i kommunestyret opplever at dette samarbeidet er blitt «sååååå vanskelig», hvordan har man da unngått å komme på den ydmyke tanke, at kanskje kan dette også skyldes meg? Kan ordene jeg bruker, mine forventninger, min måte å drive politikk på, ha vært medvirkende til et opplevd dårlig samarbeidsklima?

Reagerer sterkt: Stein Gjulem reagerer sterkt på flertallets vedtak om å avskjedige kommunedirektøren, og kaller oppsigelsen både respektløs og uanstendig. Foto: Arkivfoto

Og et hjertesukk i den forbindelse:

Jeg håper virkelig at «Barn og unges kommunestyre» i Grimstad IKKE har fått med seg begrunnelsen for og prosedyren i denne oppsigelsesprosessen, som jeg opplever som en lite forbilledlig prosess, mot en dyktig og sterkt arbeidende kommunedirektør. En prosess der man etter min mening heller ikke har tatt hensyn til inngått arbeidsavtale – en avtale mellom to parter i arbeidslivet.

I stedet opplever jeg at flertallet i kommunestyret, på rent Trump-vis har sagt: OUT!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Etter at «arbeidet med å komme fram til en avtale om fratredelse fra stilling», ble mer komplisert og tok lengre tid enn en del hadde forestilt seg, fremmet ordfører Beate Skretting i kommunestyremøtet 5.10 følgende forslag til vedtak:

«Kommunestyret ber ordføreren følge opp kommunedirektørens arbeidsforhold videre.»

Dette ble vedtatt mot 1 stemme.

Hva som internt har skjedd i forhandlingsmøtene de påfølgende tre ukene, vet bare noen få. Men jeg har tillit til at ordfører Skretting på en god måte har fortsatt arbeidet med «å komme fram til en avtale …» som begge parter tross alt kan leve med.

For avslutningsvis vil jeg gjerne gi honnør til vår ordfører, som jobber med å følge opp et mistillitsvedtak mot en kommunedirektør hun selv har uttrykt å ha full tillit til. Jeg håper denne holdningen også viser seg i forhandlinger og samtaler som ligger foran. For her er det viktig å trå både etisk og juridisk riktig.