Lesernes mening: Vi er stolte av kommunen vår og folketallet øker, nesten raskest i Agder.

Perfekt har vi et kanskje ikke, men de fleste av oss lever gode liv med våre små og store utfordringer. At vi stadig blir flere gir oss noen utfordringer, men mange gode krefter står på for å gjøre Grimstad til et enda bedre sted å vokse opp og bo i. Vi har all grunn til å løfte frem og styrke markedsføringen av Grimstad som stedet for det gode liv. Vår plassering, næringslivet, skolemiljøet, gode boområder med sjarmerende natur med rekreasjonsmuligheter både på sjø og land og sterk kultur for frivillighet, foreningsliv og idrett gir oss grunn til det.

Tredjekandidat: Dagfinn Fløystad, som stiller til valg for KrF, har skrevet leserinnlegg om næringslivet. Foto: Grimstad KrF

Skape for å dele

Godene kommer ikke av seg selv, i hvert fall ikke alle. De fleste godene må skapes før de kan deles.

Derfor er vi også avhengig av et næringsliv som skaper arbeidsplasser og økonomiske resultater til gode for fellesskapet. At næringslivet i Grimstad har klart seg bra gjennom de siste års vanskeligheter sier noe om robusthet og utholdenhet, men usikre tider fører fortsatt med seg utfordringer. Derfor er KrF opptatt av at kommunen både må være og oppleves som en medspiller og tilrettelegger for næringslivet.

Lokale gründere, beslutninger fra visjonære ledere i næringsliv, det offentlige og frivillighet gjennom generasjoner har gitt Grimstad sterk vekst de siste tiårene. Vi må bygge videre på det gode i vår historie og ta vare på mulighetene for felles utvikling i samarbeidet mellom Fagskolen/UiA, næringsliv og offentlig sektor. Tar vi godt vare på våre fortrinn, tror jeg Grimstad også framover vil prege utviklingen til beste for innbyggerne både i kommunen og i regionen.

Det politiske ansvar

Det er et politisk ansvar å sørge for at Grimstad kommune er og fremstår som næringsvennlig. Ansvaret innebærer blant annet å ha planer og arealer for ulik virksomhet, slik at etablert næring kan ekspandere og ikke flytte til nabobyene i stedet, og slik at ny næring kan etablere seg.

En annen del av det politiske ansvaret er å sikre at kommunedirektøren og hans stab har nødvendige ressurser og føringer for å være en næringsvennlig kommune med effektiv saksbehandling. Kan hende vil det kreve både tydeligere politiske signaler og omprioriteringer. Vi trenger også i samarbeid å rullere strategisk næringsplan, slik at den som et omforent dokument gir grunnlag for å utvikle næringslivet slik vi ønsker.

Grimstads regionale rolle 

Vi gleder oss over utviklingen hos naboene våre i både øst og i vest. Det som går bra hos våre naboer er også bra for Grimstad, og vice versa. Vi ønsker fortsatt å bidra til fortsatt regional utvikling, men jeg mener Grimstad bør bli en enda tydeligere aktør i det regionale fellesskapet.

Vår plassering midt i Agderbyen, vår historie, og ikke minst det sterke teknologimiljøet gir oss grunn til det. Østre Agder-samarbeidet er vår primære regionale arena, og her må Grimstad være aktiv og både gi og få. Samtidig ligger det godt til rette for et tettere samarbeid med Lillesand og Birkenes kommuner om utviklingen av de vestlige arealene våre.

Og til slutt: Vi må sammen med Arendal kommune arbeide aktivt og klokt for at NyeVeier AS kan komme i gang med regulering og bygging av ny E 18. Først da får vi endelig avklaring og kommer ut av planskyggen som skaper utrygghet for fremtiden for mange huseiere og hemmer gjennomføring av utbyggeres og næringslivets planer.

Dagfinn Fløystad

Tredjekandidat Grimstad KrF