Lesernes mening: Skjebnevalg for Torskeholmen.

Torskeholmen, byens arvesølv og indrefilet må ivaretas til allmenheten, var overskriften på SVs innlegg tidligere i år. På valgstand har mange innbyggere vist støtte til vårt standpunkt og stor bekymring for utviklingen. Siste ord er ikke sagt. Konsekvensutredninger og høringer pluss eventuelle innsigelser kan komme.

SV er klare på at den endringen som det legges opp til på Torskeholmen, må stoppes.

I siste behandling i kommunestyret gikk Venstre og Krf sammen om et alternativt forslag med boliger og fikk flertall for det sammen med posisjonen. Forslaget innebærer enten parkingskjeller med utfylling i sjø eller parkering i dagen eller i bygg, noe som vil beslaglegge minst 800m2 ut fra antall boenheter som ligger i forsalget.

Engasjert: Anne Gurine Hegnar (SV) tar til orde for å stoppe planene om en stor utbygging på Torskeholmen. Foto: Beate H. Mikkelsen

– Kortsiktig gevinst

GEU har klargjort at en redusert boligmasse vil bli en kostnad for kommunen. Det var grunnen til at selv i forrige runde kom kommunedirektøren med et forslag som var større enn vedtaket politikerne hadde gjort.

Politikerne kan komme til å godkjenne en utbygging for en kortsiktig gevinst, som ikke er reell, for å slippe å betale renovering av bryggeanlegget. Det er forøvrig på kanten av hva politikerne bør vurdere som viktigst for framtida i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

– Mye kan gjøres

Innbyggere er bekymret for om vi har rå til å la være å bygge ut og hva alternativet kan bli. Få er klar over at mye kan gjøres uten for stor kostnad for renovering av kaia, avhengig av hvilke deler som skal bestå og hva som skal være av belastning oppå.

Oppgradering av kaia viser i tilstandsrapporten fra 2021 hvilke områder som må renoveres og hva som ikke er påkrevd. Det som må tas er beregnet til kr 6mill og med det som bør tas vil koste kr 15 mill.  Alternativt med ny konstruksjon som ikke er påkrevd kr.66 mill. Med parkering under bakken blir det et helt annet og større beløp. Denne rapporten er laget på bestilling fra GEU, er lite kommunisert og lå ikke ved sakspapirene ved siste behandling verken i teknisk utvalg eller til kommunestyret.

Stengt: Deler av kaianlegget på Torskeholmen ble i januar 2022 sperret av for motorisert ferdsel etter at en tilstandsrapport slo alarm om tilstanden. Foto: Martin Haugen

Vil renovere bygg

Salgslaget ivaretas der de er og bygget renoveres til mye lavere kostnad enn å bygge nytt, viser rapporten. Det er i tillegg positivt for miljøregnskapet.

Dette prosjektet blir ikke selvfinansiert uansett, så hva med å utvikle holmen for alle?

SV ønsker sjøbad, badstue, fiskerestaurant med uteservering, en møteplass slik det gis anledning til tråd med gjeldende regulering, som er næring og tjenesteyting. Den tillater ikke boliger. Det er rom for å utvikle maritim virksomhet med verksteder og liggekai for vår skute Solrik og Østerøy. Det er rom for restaurant og ikke minst store offentlige arealer for allmenheten med badeanlegg og park.  Det vil bli en flott forlengelse av friarealene og lekeplassene langs Vester- og Østerbukt. Vi vil fortsette å jobbe for en skikkelig utredning og behandling i tråd med dette.

Vi spør oss om hvor ble det av de framsynte tankene og ideene?

Utbygging Slik ser tegningene av torget utenfor Fiskernes salgslags nye bygg på Torskeholmen ut slik GEU anbefaler det, presentert mars 2023. Foto: Asplan Viak

Offentlig tilgjengelig

I 1903 vedtok Havnestyret og Formannskapet at Torskeholmen «Skal være offentlig tilgjengelig for byens borgere og byens skiftende behov». To år senere åpnet et offentlig badehus på Torskeholmen og holmen har siden da, vært offentlig tilgjengelig for alle.

Dr.Berg, en levende møteplass hele året, ble dessverre i framskrittets navn revet og kampen om holmens framtid har siden vært i gang.

Da politikerne ga GEU i oppdrag å utvikle de sjønære områdene i byen, var disse framsynte tankene fra 1903 ikke lenger et ideal. I urbanismens navn er det hevdet at holmen nå må utvikles med boliger for å skape liv. Dette synet er allerede blitt forlatt i mange byer, hvor man ser at det er andre grep som må tas for å videreutvikle en levende by samtidig som stedets identitet løftes fram.

Historisk sentrum

Grimstad har et historisk viktig sentrum som er pålagt sterke sentrale føringer. Byen skal ikke bygges inne og havnebassenget er viktige elementer.

Det tilspisser seg og kommer til å vise et tydelig skille. Grimstad SV har hele tiden kjempet for at arealene må utvikles uten boliger og gi allmenheten prioritet. Både fastboende og turister vil da oppleve Grimstads identitet og tilgjengelighet. Det vil styrke et levende historisk sentrum hvor folk trenger felles arealer for å oppleve god bokvalitet og stimuleres til å bo i byen. De fine lekeplassene/møteplassene vi har ved brygga har blitt et etterlengtet tilskudd og viser gjennom bruk at det er behov for flere arealer. Grimstad SV har programfestet vårt syn og laget en egen valgbrosjyre om Torskeholmen.

Vi står på allmenhetens tilgang til vårt felles eie Torskeholmen og en utvikling i tråd med dette og må også se det i sammenheng med utviklingen i Østerbukt. Det har allerede kommet innspill fra innbyggere som bør sees nærmere på i en ny utredning.

Vi har et stort ansvar for å ivareta den historiske byens egenart. Å utvikle byen i tråd med det, er framtidsrettet.

På vegne av styret i Grimstad SV

Anne Gurine Hegnar

leder