Lesernes mening: Alle snakker om tidlig innsats, til det punktet hvor det er i ferd med å bli et moteord uten betydning. Ingen er uenige om at dette må satses på, men til tross for enighet både administrativt og politisk, forblir tidlig innsats fine ord og lite handling. Fordi ja, å faktisk satse på tidlig innsats er dyrt – i begynnelsen. Men det lønner seg på sikt.

Prioriterer reparasjon

Det er et samfunnsproblem, ikke bare eksklusivt for Grimstad, at vi prioriterer reparasjon fremfor forebygging. Vi må slutte å være redde for å satse på noe som ikke gir umiddelbare resultater, men som krever langsiktig satsing. Den prisen det koster oss å forhindre utenforskap, er verdt å ta.

Grimstad kommunes tilstandsrapporter viser en negativ trend blant ungdommene våre, med økning i blant annet skolefravær/skolevegring. Denne negative trenden har vart over flere år.

Toppkandidat for SV, Dan Børge Klungerbo, legger ut om hva han mener bør gjøres i Grimstadskolen i dette leserinnlegget. Foto: Privat

Skolevegring

Årsakene til skolevegring kan være mange og sammensatte, men det hersker ingen tvil hos oss i SV om at denne trenden kan snus dersom vi nå endelig begynner å jobbe forebyggende.

Sammen med Arbeiderpartiet og Rødt, har vi i SV under budsjettforhandlinger gjentatte ganger lagt frem alternativer til omfordeling av kommunens midler slik at oppvekstsektoren skal få (sårt trengte) økte ressurser. Men som opposisjonspartier har selvsagt ikke våre budsjettforslag fått gjennomslag.

Vi vet at kommunen sliter med å oppfylle lovkrav, noe som både er fullstendig uakseptabelt, men også fullt mulig å løse.

Vi vet at lærere, elever, foreldre, tillitsvalgte og fagforbund gjentatte ganger har klaget på utfordrende forhold i skolene våre.

… og vi vet, at når vi har forsøkt å styrke skolene, så har vi ikke fått posisjonen med oss. Dermed sitter vi uten flertall, og med problemer som ikke blir løst.

Provoserende

Det er derfor litt provoserende å lese Høyres innlegg om skolevegring. Ikke bare fordi det inneholder flere svevende utsagn slik som «systematisk arbeid» og «gode rutiner», uten noen utdyping av hva dette egentlig innebærer av endringer for de ansatte. Men kanskje mest fordi tiltak de nevner, slik som styrking av skolehelsetjenesten, er tiltak som allerede kunne vært iverksatt.

«Så fort en elev er borte fra skolen uten gyldig grunn bør det tas tak i. I dag er det en altfor vanskelig vei å gå. Foreldrene må virkelig kjempe for å få hjelp til barnet sitt. Ikke noe kritikk til verken PPT eller BUP, de må gjøre sine vanskelige prioriteringer i forhold til de ressursene de har. Det er altfor lange køer for de som sliter, hvis vi ikke setter inn nok ressurser kan det gå fryktelig galt for enkelte.», skriver Høyre. Lange køer, lite ressurser og tøffe prioriteringer. Vi er ikke uenige i denne virkelighetsbeskrivelsen. Men hvem har hatt ansvaret for disse ressursene? BUP er innen spesialisthelsetjenesten, men PPT er kommunens ansvar.

Har sittet med makten i fire år

Dere har sittet med makten, Høyre. Dere har laget og vedtatt kommunens budsjett i 4 år. Den negative trenden i skolen har som sagt vart over flere år, det er ikke noe som plutselig dukket opp mot slutten av kommunestyreperioden. Hvorfor kommer dette først nå? Oppvekstsektoren har ikke vært et prioritert område for dere tidligere.

Vi har ikke glemt hvordan dere har stemt igjennom flere kutt i skolen, slik som i 2020 hvor dere godtok administrasjonens forslag om å kutte 18 årsverk i skolen for budsjettåret 2021. Å «styrke» skolene med 1 million fordelt på alle grunnskolene i budsjettforhandlingene året etter, hjalp lite for å rette opp i de skadene. Den summen dekker ikke engang en vikarstilling pr. skole.

Lærertettheten må økes

Vi har sagt det før, men har absolutt ingen problemer med å gjenta oss selv: lærertettheten må økes. Vi må ha flere miljøarbeidere. Vi må styrke PPT-ordningen og få inn flere spesialpedagoger i skolen og barnehagen. Og siden Høyre nevner behovet for flere psykologer, kanskje vi kan samarbeide om å ansette en skolepsykolog som fordeles på alle skolene?

Tidlig innsats: «Tidlig innsats må begynne før skolen. Barnehagene må få et løft, med økt grunnbemanning (gjennom hele åpningstiden)», skriver Dan Børge Klungerbo. Foto: privat

Da er vi et stykke på vei, men ikke i mål. Det er nødvendige tiltak, men ikke forebygging. Tidlig innsats må begynne før skolen. Barnehagene må få et løft, med økt grunnbemanning (gjennom hele åpningstiden). Faktisk burde vi starte så tidlig at det tilbys foreldreveiledning for alle kommende foreldre.

Dyktige i jobben

Vi i SV har full tillit til at de ansatte i Grimstadskolene sitter med høy kompetanse og er dyktige i jobben sin. Men når det mangler folk, når man er konstant under press og det allerede er knapt med tid i løpet av arbeidsdagen til å ta seg av alle arbeidsoppgaver (pluss uforutsette oppgaver), så er det ikke rart det oppstår problemer. Det er ikke rart noen faller utenfor. Vi er ikke uenige i at gode rutiner er viktig, men det er ikke løsningen på alt. Høyre forsøker å legge enda mer ansvar på en gruppe mennesker som er allerede er presset nok, istedenfor å ta tak i de virkelige problemene, som kommer av brutale kutt i oppvekstsektoren som de selv står bak.

Dan Børge Klungerbo

Ordførerkandidat Grimstad SV