Lesernes mening: Grimstad kommune har en befolkningsvekst og kommunen planlegger at vi blir enda flere. Det er vedtatt fortetning i bynære strøk, og det bygges og planlegges med ytterligere fortetning i områder hvor Frivoll er nærskole. Prognoser viser at elevtallet i de kommende år vil øke i områder som har Frivoll skole som sin nærskole.

Når dette er tilfellet i andre deler av kommunen, har det vært naturlig å se på muligheter for utvidelse av den aktuelle skolen – og på Frivoll skole er det gode utvidelsesmuligheter.

Nedlegging

Jeg har selv vokst opp på den delen av Frivoll som ble overflyttet til Landvik skolekrets da Frivoll hadde for lite plass til sine elever. Er det en skjult agenda? Det å ta bit for bit av Frivoll skolekrets - og til slutt dele den broderlig mellom de omkringliggende skolene? Det kan virke slik.

Nedleggelsesspøkelset har hjemsøkt Frivoll lik en varslet tornado - i veldig mange år - som med noen års mellomrom kommer faretruende nær og vil legge ned skolen.

Har identiteten til Frivoll mindre verdi enn identiteten andre områder av kommunen har for sin nærskole?

Øke kapasiteten

På Frivoll ligger alt til rette for å øke kapasiteten fra en til to klasser på hvert trinn. Dette har Frivoll vært tydelige på i mange år. Vi var tydelige på at Landvik skole ikke burde dimensjoneres for å ha plass til de områdene som tilhørte Frivoll. Da Landvik ble utvidet for å øke kapasiteten til mer enn to klasser på hvert trinn, ble det dimensjonert for å fortsatt ha plass til barn innenfor det som har tilhørt Frivoll skolekrets.

Jeg har halve slekta mi fra Landvik og synes det er flott at barn kan få gå på den skolen hvor de har sin naturlige tilhørighet. Denne tilhørigheten og forutsigbarheten har også barn på Frivoll behov for.

Da det var behov for økt kapasitet i Landvik skolekrets, ble det vurdert som helt uaktuelt å benytte ledig kapasitet på andre, nærliggende skoler for å avlaste Landvik skole. Da var det avgjørende at bo- og boligområder ikke ble splittet.

Tidligere rapporter, som har vært grunnlag for politiske beslutninger, har vært villedende og mangelfulle – og særlig økonomidelen var lite overbevisende når man gikk nærmere inn i underlaget.

Behov for trygghet og forutsigbarhet

Industri og Næringspartiet (INP) vil gi familier forutsigbarhet når de bosetter seg i kommunen – Da er ofte valg av skole et av flere viktige momenter.

INP vil beholde alle barneskolene i kommunen og øke grunnbemanningen i grunnskolen.

INP vil at alle barn skal oppleve trygge og gode rammer. INP ser behovet for at familier skal ha en trygghet og visshet om at de har en skole som er der. INP sier et tydelig «NEI» til nedleggelse av Frivoll skole.

Jeg er stolt bærer av flere hatter. Jeg har selv gått på Frivoll skole, har tre barn som har gått på Frivoll skole, jeg deltok aktivt for å bevare Frivoll skole da den var nedleggingstruet ved en av de forrige rundene og jeg er medlem av Helsepartiet som fusjonerer med Industri og Næringspartiet (INP).

Erna-Marie Storenes