Lesernes mening: Kriminalitetsutviklingen blant unge går feil vei i Agder. En kursendring må til.

FrP besøkte Agder-politiet i juli for å lære mer om utviklingen av kriminalitet i Agder. Blant de yngste går utviklingen feil vei. Agder som landsdel har en meget stor overrepresentasjon av barnevernsinstitusjoner i forhold til innbyggertall, og et for stort antall unge flyttes hit til institusjoner fra resten av landet. Dette har dessverre resultert i et ungdomsmiljø som er blitt råere, med økt kriminalitet.

Endring: Stortingsrepresentant og listekandidat Grimstad Marius Arion Nilsen (Frp) sammen med flere andre ordførerkandidater i Agder mener at det trengs å ta flere grep for å endre kursen til kriminalitet blant unge. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Manglende kommunikasjon

Flere mindre steder på Agder opplever nå en kriminalitetsbølge, hvor noen få aktører skaper store utfordringer og mye frykt i småsamfunn. Altfor ofte står politiet maktesløs tilbake grunnet gjerningspersonens unge alder.

Den største utfordringen er dog manglende kommunikasjon mellom etater. Dette gjør at unge under barnevernets ansvar, hvorav flere har hørt til gjenger og enkelte allerede har etablert et rulleblad, flyttes til Agder uten at den informasjonen tilflyter riktige mottakere som burde hatt den informasjonen i Agder.

Taushetsplikten mellom de forskjellige etatene og organisasjonene gjør at informasjon ikke deles, kommuner forberedes ikke og gis ikke muligheten til å legge til rette for positiv utvikling for ungdommen.

Politiet vet som oftest ikke at ny barnevernsungdom, hvor enkelte har hatt hyppig befatning med politiet på hjemstedet, plutselig dukker opp i Agder på institusjonsplass. Dette skaper store utfordringer for små samfunn, samt gjør muligheten for å få ungdommen i barnevernets ivaretakelse bort fra en negative utvikling, og tilbake som en nyttig samfunnsborger, vesentlig mindre.

Høy alvorlighetsgrad

Utviklingen er uakseptabel for både lokalsamfunn, ordensmaktene og ungdommene det gjelder selv.

Agder politiet fortalte at lovbryterne i Agder blir stadig yngre, med størst vekst hos de under 18, hvorav også flere under 15 år, skaper store utfordringer for ordensmaktene.

Ikke siden barnevernsbandene herjet på Sørlandet for 10 år siden har antall hendelser og alvorlighetsgraden vært så høy. Lokale ungdommer blir også dratt med i den negative utviklingen, med et hardere ungdomsmiljø og negative følgeeffekter som konsekvenser.

Innlegg: Ordførerkandidat i Grimstad Lene Langemyr har gått sammen med Marius Arion Nilsen og flere andre Frp-kandidater i Agder om kriminalitetsutviklingen blant unge. Foto: Baard Larsen

Negativ utvikling i fylket

Agder er i dag på bunn på altfor mange levekårsparametre, og dessverre på topp på kriminalitet målt mot folketall, kun slått av Oslo. Allikevel har man lagt til rette for en voldsom stor overrepresentasjon av institusjonsplasser i Agder, uten tanke på konsekvensene.

Det blir derfor så feil når byråkrater i Oslo tankeløst sender utallige ungdom med utfordringer til Sørlandet, uten at kommunen engang blir konsultert eller informert. Dette gjør at steder som Farsund og Lyngdal har opplevd voldsbølger og store utfordringer lokalt i det siste. Tilsvarende som Arendal, Tvedestrand og andre steder også har erfart siste året.

Vi ser en eskalerende negativ utvikling over hele fylket, hvor statistikken til politiet også viste negativ utvikling flere steder deriblant i østre deler av Agder. I tillegg er fryktkapitalen hos flere av de som begår kriminalitet stor, noe som gjør at mange saker ikke meldes til politiet grunnet frykt. Mørketallene kan dermed være større enn statistikken viser.

Endre taushetsplikt og informasjonsflyt

Vi kan ikke ha det slik at hele samfunn lammes og lokale ungdommer går i frykt, mens politiet står maktesløs tilbake grunnet manglende hjemler, manglende tiltaksmuligheter, manglende ressurser og manglende kommunikasjon mellom etater.

FrP mener derfor at taushetsplikten mellom etatene og organisasjonene må endres og informasjonsflyt etableres, slik at lokale samfunn rustes bedre til å ta imot og bistå ungdommene. Politiet må også få mer ressurser til å drive forebyggende arbeid, og gis utvidede hjemler til å iverksette tiltak for å bryte opp kriminell virksomhet.

Antall institusjonsplasser i Agder må også reduseres betraktelig framover. Dette har regjeringen også endelig innsett og gitt beskjed om til Bufetat, ifølge et skriftlig svar til stortingsrepresentant Marius Nilsen i juni.

Fordi man ikke klarer å hjelpe vekk fra kriminelle aktiviteter, så må terskelen for å bruke ungdomsstraff og ungdomsfengsel senkes. Spesielt for trusler og vold, og samfunnet og uskyldige trygges. Spesielt bør dette gjelde de med gjentakende kriminell aktivitet.

Feil medisin

Det kan ikke fortsette å være mulig å spre frykt og begå kriminalitet og vold uten at det reageres mot gjengangere framover mener FrP. Slikt skaper frykt i nærmiljøer, på skolene, samt skaper ofre som får livskvaliteten redusert og er ødeleggende for lokalsamfunn.

Politikere på alle nivåer må jobbe sammen her for å få til endringer som ivaretar både lokalsamfunn, lovlydige og som gjør det lettere å ta tak i de som har begynt på en kriminell løpebane.

Dette vil alle Frps representanter jobbe for, både i kommuner, på fylket og på Stortinget. Vi håper flere partier også følger etter, fordi politikken som føres på dette feltet i dag er feil medisin, noe utviklingen og statistikken i Agder med all tydelighet viser!

Marius Arion Nilsen – Stortingsrepresentant og listekandidat Grimstad FrP

Lene Langemyr – Ordførerkandidat Grimstad FrP

Anders Kylland – Ordførerkandidat Arendal FrP

Stian Omdalsmoen – Ordførerkandidat Froland FrP

Henrik Münter – Ordførerkandidat Tvedestrand FrP