Lesernes mening: For våre barns og barnebarns skyld må vi tenke klima. De fleste som har sett vær og naturkatastrofer gjennom denne sommeren bør vel erkjenne at klimautfordringene er reelle og at de er menneskeskapte.

Må satse nå

To godt voksne menn tok kontakt med meg under valgkampen og sa at klima må være den aller viktigste saken i valgkampen. De sa det begge med stort alvor og stor inderlighet. Ja, de har rett.

Vi kan ikke skyve klimaperspektivet unna lengre. Vi må satse nå. Vi må tenke globalt og handle lokalt, som den ene sa.

Må hjelpe verden

Klimaskeptikere bruker ofte begrunnelsen om at Norge er et så lite land.  Norge er ikke nødvendigvis et lite land. Dersom vi tenker befolkning, ja. Dersom vi tenker geografisk utbredelse, nei.

Norge har verdens nest lengste kystlinje. Norge er verdens tredje største gasseksportør. Norge er verdens nest største sjømateksportør. Norge er en stor sjøfartsnasjon. Norge er et av verdens rikeste land. Norge har høy kompetanse.

Må Grimstad og Norge hjelpe verden? Ja. Jeg sier det med Trond Brænna; «For ballonger er slike en lyt vara varsom med, Dom går så lett i sund om itte folk lar dom i fred! Og itte kæin vel noen si at halvparten er min. No stikk je høl i ballongdelen din».

Med andre ord, Grimstad Arbeiderpartis hovedfokus nummer 5 av 5 handler om klima, natur og miljø. Arbeiderpartiet vil være en pådriver for et grønt skifte i Grimstad.

Klimahensyn for all planlegging

Dette betyr at klimahensyn skal legge premisser for all kommunal planlegging. Herunder ligger en forståelse av at vi både har en klimakrise og en naturkrise. Vi må satse på fornybar energi, men samtidig ivareta naturen langt bedre. Vi er glade for at Grimstad kommune har vedtatt en god klimaplan med en rekke gode tiltak.

Ndøvendig: Marit Grefstad skriver at det er helt nødvendig med et nytt renseanlegg i Grimstad. I flere slike store haller sprengt ut i fjellet ligger renseanlegget på Odderøya i Kristiansand. Foto: Arkiv

Fornybare varmekilder skal vurderes i alle nye offentlige bygg og i bygg som skal rehabiliteres. Eksisterende bygg må vurderes gjenbrukes, som for eksempel bygningsmassen på Berge gård. Tomme næringsområder må gjenbrukes. Dimensjonering av avløp for vann må vurderes når det gjelder større nedbørsmengder.

Behov for nytt vannverk kan vurderes. Nytt renseanlegg er allerede helt nødvendig.

Det er allerede et krav til offentlige institusjoner og kommuner at innkjøp skal ha miljømerking. Dette bør vi vekte høyere, her har kommunene en god mulighet for å være premissleverandører i miljøets tjeneste.

Solcelleparkanlegg

Arbeiderpartiet vil være positive til opprettelse av solcelleparkanlegg, så sant det ikke ødelegger landbruksareal eller medfører irreversible terrenginngrep. Solcelleparkplanene på Hasseltangen industriområde treffer godt med vår tenkning, og vi håper ansvarlige myndigheter gjør sitt beste for å tilrettelegge for dette.

Arbeiderpartiet er som kjent klart imot vindkraftutbygging i uberørt natur. Mindre vindturbiner i allerede utbygde områder som industriområder eller noen steder langs en motorvei bør kunne vurderes.

Utbygging i 100-metersbeltet

Vi er stadig restriktive i henhold til utbygging i 100-metersbeltet, og støtter Arnt Gunnar Tønnesen, Venstre, fullt ut i at det er uheldig at vi har en ordfører som anerkjenner begrepet «gråsoner». Forvaltningen av strandsonen skal være forutsigbar og ryddig, ikke slik Høyre praktiserer det i Grimstad nå.

Vi vil sikre at Fevikmarka ivaretas i forbindelse med ny E18 trasè.

Regjeringen vil styrke Enova for å sikre nødvendig økonomisk støtte og rådgivning til bedrifter og privatpersoner som ønsker å ta i bruk klimavennlige løsninger, samt støtte opp under teknologiutvikling som bidrar til lavere utslipp.

På klimaets premisser: All planlegging i kommune skal skje utfra klimahensyn, skriver Marit Grefstad. Foto: Martin Haugen

Bygge smartere

Klimasatsordningen for kommuner er styrket. Det sies at Grimstad kommune ikke har benyttet seg av denne ordningen på mange år. Dette vil vi følge opp ved første anledning. Ved Klimasatsordningen vil man kunne få dekket 75% av merkostnadene ved å velge miljøvennlige materialer ved for eksempel nybygg.

En annen viktig sak for oss er at det må bygges smartere med mindre terrenginngrep og mindre flatsprengning når det skal utvikles nye områder for boliger og fritidshus. Det er vondt å se hvordan maskiner vandaliserer skau og natur på kjente og kjære områder. Når skauen er borte, er livsgrunnlaget for hundrevis av arter borte.

Vi fikk etter lengre arbeid heldigvis gjennomslag for dette i kommunestyrets junimøte, selv om Høyre og Frp dessverre stemte imot:

"Ved planlegging og regulering av nye områder til bolig og fritidsboliger skal det som hovedregel unngås store landskapsendringer. Som hovedprinsipp skal byggene tilpasses terrenget og en skal unngå flatsprengning."

Vi i Grimstad Arbeiderparti ønsker å være en aktiv medspiller i det spennende skiftet som også gir mange nye muligheter.

Marit Grefstad

Ordførerkandidat