Leserens mening: I forbindelse med valgkampen har jeg vært så heldig å få besøke en del av næringslivsaktørene i Grimstad. Jeg skulle gjerne vært flere steder, men har ikke hatt så mange frikjøpte dager. Det er svært interessant å besøke næringslivet og å møte næringslivslederne.

Jeg er imponert over næringslivet i Grimstad både når det gjelder mangfold/bredde, kompetanse og ambisjonsnivå. Flere av våre næringslivsaktører er faktisk store på internasjonalt nivå. Det er imponerende, og det gjør meg stolt.

Grunn til å være stolt

Arbeiderpartiet vil både ha en serviceinnstilt kommune og en rask saksbehandling. Det setter et høyt ambisjonsnivå, og det har vi i Arbeiderpartiet. Det er liten tvil om at Grimstad kan markere seg sterkere regionalt. Det jobber vi for.

I kontakt med nasjonale politikere vil jeg alltid også fremme Grimstads næringslivs interesser nasjonalt. Det er grunn til å være stolt over hva vi får til her i Grimstad, og jeg snakker mer enn gjerne om signaler fra vårt næringsliv med sentrale politikere.

Ledende landbrukskommuner

Kommunedirektøren vår, Magnus Mathisen, har flere ganger påpekt at landbruket utgjør en stor og viktig del av næringslivet vårt.

Det har han helt rett i, og Grimstad er fortsatt en av de ledende landbrukskommunene i Agder.

Grimstad har i tillegg en rekke næringsmiddelprodusenter på svært høyt nivå, både innen mat og drikke. Dette er ikke en uttømmende liste over øvrige næringsaktører i Grimstad, men tradisjonelt og fortsatt har verkstedindustrien, trevareindustrien, turistnæringen og ikke minst rederinæringen en stor betydning i Grimstad. Etter at vi fikk Universitetet i Grimstad, har vi også sett en stadig større utvikling av kompetansenæringer.

Møter mellom nærings-gründere og akademia gir uanede muligheter. I juni var vi for eksempel på åpningen av Morrows innovasjonssenter i Grimstad, som sannsynligvis er starten på det største vi i vår region kan oppleve på mange årtier.

Elektroniske løsninger

Arbeiderpartiet er en garantist for næringslivet. Arbeid til alle vil for alltid være vår fremste agenda.

Nasjonalt er det satt i gang et stort arbeid med forenklingstiltak for næringslivet. Virkemiddelapparatet skal forenkles, slik at gründere skal få én kontaktperson å forholde seg til.

Det skal fortsatt satses på elektroniske løsninger. Småbedrifters mulighet til å delta i anbudsprosesser skal forenkles, eksempelvis ved å dele opp anbud og sikre at arbeids- og miljømessige krav i større grad vektlegges.

Nok næringsareal

Det siste poenget vet jeg er svært relevant i Grimstad, hvor vi har lokale bedrifter med god og relevant kompetanse på prosjekter Grimstad kommune har foran seg, som for eksempel vann og avløp. Dette kommer vi i Grimstad Arbeiderparti til å følge opp.

Grimstad Arbeiderparti vil fortsatt arbeide for nok næringsareal, samt fortgang på Omre. Det siste er det tverrpolitisk enighet om, og godt arbeid pågår. Arbeiderpartiet vil ellers ha gjenbruk av næringsarealer og næringslokaler.

Det er viktig at vi har en oversikt over tomme arealer og lokaler i kommunen.

Nye og mindre foretak

Vi vil ha gode rammevilkår som sikrer våre industribedrifter vekst, og vi vil ha tett dialog med næringslivet. Det må være kort vei mellom næringsaktørene og politisk ledelse i kommunen.

Når noe ikke går som ønsket eller forventet, vil vi ha rask beskjed. Næringslivsaktørene trenger gode nettverk i Grimstad, ikke minste nye og mindre foretak. God og tett kontakt med politisk ledelse er en forutsetning, og dersom jeg blir ny ordfører, vil jeg gjøre det jeg kan for å etablere tett kontakt.

Arbeiderpartiet vil både ha en serviceinnstilt kommune og en rask saksbehandling. Vi vil ha beskjed om dårlig praksis, og vi vil at næringsaktører skal kjenne seg møtt på en god og forutsigbar måte i kommunen.

Marit Grefstad, ordførerkandidat