Lesernes mening: Fevik er et område i stor vekst. I årene fremover skal det bygges mange nye boenheter. Dette vil kreve mye investeringer i infrastruktur, skoler og helsetilbud. Det vil også kreve økte til aktivitetstilbud – til barn, unge, voksne og eldre.

Frivillig sektor

Skal kommunen klare å håndtere denne aktivitetsøkningen, må det gis rom for at frivillig sektor kan ta en stor del av ansvaret. Et viktig bidrag i så måte er etablering av et nytt Fevik kirkesenter.

Her vil det kunne bli kafé på dagtid, en plass å bare stikke innom. Hjemmeværende småbarnsforeldre kan møtes til formiddagstreff. Barn og ungdom kan tilbys et sted å være på ettermiddag, kvelder og i helgene. Pensjonister kan finne en naturlig plass, med ulike aktivitetstilbud.

Mer enn gudstjenester

For et kirkesenter på Fevik vil være mye mer enn bare et sted for gudstjeneste på søndagen. Det vil kunne gi rom for mange aktiviteter; kor, speider, leksehjelp, teater og mye mer.

Et nytt kirkesenter på Fevik, beliggende på Feviktoppen, vil kunne vil gi mange muligheter, som et nav i lokalmiljøet.

10 millioner: Det var KrF som i fjor foreslo og fikk vedtatt at 10 millioner ble satt av på kommunens fond, øremerket til nytt kirkesenter på Fevik, skriver Gjulem. Foto: GAT-arkiv

Stor investering

Et moderne kirkesenter vil kreve en stor investering, en investering for fremtiden. Det vil kunne gi store positive ringvirkninger for et miljø i vekst. En investering i nytt kirkesenter er en investering i Feviksfolks fremtid. Det bør skje i et samarbeid mellom det offentlige og det private.

Det var Grimstad KrF som tok initiativ og var pådriver for at kommunen kjøpte «det hvite huset», vegg i vegg med nåværende Fevik kirke.

Det var KrF som i fjor foreslo og fikk vedtatt at 10 millioner ble satt av på kommunens fond, øremerket til nytt kirkesenter på Fevik.

KrF vil i kommende kommunestyreperiode fortsette arbeidet med å få avsatt årlige midler til et nytt kirkesenter på Fevik, slik at dette kan realiseres i nær framtid.

Stein Gjulem

Kommunestyrerepresentant og

listekandidat for KrF