Lesernes mening: Kommunedirektøren ber om økning av budsjettet for nytt renseanlegg med prosjektkostnader opp mot 1,3 milliarder på grunn av mulig krav om nitrogenrensing. Dette er utrolig mye penger.

Det foreligger to alternativer for å inkludere nitrogenrensing. Bygge i fjell til 86 millioner eller i dagen til 2 millioner. Pluss prosjektkostnader. Kommunedirektøren foreslår å inkludere nitrogenrensing også i fjell.

FrP uttaler at dette er en «Rolls-Royce» utgave av et renseanlegg. Så langt er vi enige med FrP, men vi har gravd dypere.

Hva begrunner Grimstad kommune med at de trenger et slikt renseanlegg?

Grimstad kommune baserer seg på Statsforvalteren sin henvisning til et EU-direktiv om krav om rensing av nitrogen. Problemet er at dette direktivet ikke er vedtatt, men det kan bli vedtatt innført i 2025.

Utelater viktig moment

Statsforvalteren utelater et meget viktig moment ved oversendelsen til Grimstad kommune. Kriteriene for nitrogenrensing er basert på områder med risiko. Det foreligger ingen vurdering om Grimstad kommune sin kyst er et område med risiko.

Vi vet enda ikke hvordan det direktivet faktisk vil se ut eller hvilke konsekvenser dette vil få for en kommune som Grimstad.

Dette EU-direktivet er beregnet på områder der utslipp for det meste går til elver og innsjøer. Grimstad kommune har utslipp til havet.

Forslaget til EU-direktivet påpeker at den dekker også til hav, men påpeker at lite omfattende tettbebyggelse er av liten betydning.

Havforskningsinstituttet beskriver i sin rapport fra «Overvåkingsgruppen 2021», at nitrogen forurensningen til Skagerrak er minimale. Man kan derfor stille spørsmål om hvor stor forurensningen fra Grimstad kommune faktisk blir.

Notat «nitrogenfjerning» fra forprosjektet sier ingen ting om det er foretatt studier av nitrogenforurensningen til havet for Grimstad.

Vil følge opp saken

Grimstad kommune består av sentrum og noen tettbebyggelser som har utslipp mot havet, så er det noen mindre bebyggelser med utslipp i følsomme områder. Men NIVA sitt overvåkingsprogram «Økosystemovervåkning i Kystvann – ØKOKYST» fastsetter at kysten utenfor Grimstad var «god» eller «svært god» forhold.

Denne saken er heldigvis ikke ferdig behandlet og vi vil følge opp denne saken i kommende kommunestyreperiode.

Grimstad INP ville stemt nei til økning av budsjett for et anlegg som er basert på så dårlig underbygd fakta. Grimstad INP vil avvente til EU-direktivet er vedtatt og innlemmet i norske forskrifter, og at nødvendige vurderinger og risikovurderinger er gjennomført. Det er eneste rette for å få korrekt dimensjonert renseanlegg for Grimstad kommune.

Grimstad INP er enda ikke representert i kommunestyret og har derfor ikke lov til å presentere sitt syn på saken i kommunestyret.

Grimstad INP har derfor sendt et utfyllende dokument mot renseanlegget til kommunedirektøren, teknisk utvalg, ordfører, varaordfører og alle gruppeledere i kommunestyret. Dokumentet ligger tilgjengelig på Grimstad INP sin facebookside om noen ønsker å se lese det som er sendt til Grimstad kommune.

Audun Lerøy Engesbak

Ordførerkandidat, Grimstad INP