Innsendt bidrag: Faren har økt betydelig siste 8 år grunnet:

1. Dobling av antall studenter, passerer dagtid, kveld, natt.

2. Flere arrangementer på Bluebox, også åpent for eksterne (konserter), passerer dagtid, kveld, natt.

3. Økt gjennomsnittsbruk av alkohol, anslår 50 prosent økning.

4. Økt biltrafikk, anslår 30 prosent. Gjennomsnittsfart har trolig økt, anslår 10 prosent. Vesterled er traileres foretrukne vei til/fra sentrum. Av og til planlegger de felles avgang på kvelden og kan da telles opp til 14 på rad.

Fotgjengerfelt/gangbru: Her bør det komme en bro eller et fotgjengerfelt, mener innleggsforfatter. Foto: Skjermdump Google Maps

5. Fra vest er passerende delvis skjult før oppstigning fra dumpa opp til veikanten, For at overvann kan renne nedover grøften samme side når rørkapasiteten er sprengt. Dette skjer omtrent en gang hvert andre år, som også er forhøyet med nytt asfaltdekke. Fra øst er passerende delvis skjult av Skoglund.

Åpning av Morrow-bygget vil øke både biltrafikk og gående. Pågående salg og videre utbygging i Tønnevoldsskogen vil øke antall gående.

Bør melde det inn

UiA bør melde inn behovet for bedre trafikksikkerhet til offentlige myndigheter. Det er vanskeligere å anlegge en gangbru nummer to for denne passasjen, enn for eksisterende gangbru drøyt 100 meter lenger opp i Vesterled, hvor terrenget faller brattere ned til veien på begge sider.

Det kan løses med en lengre, skråstilt gangbru, alternativt legge veien ned i tunnel. Da kan man samtidig utbedre bekkens flomrisiko utover veien og gangfeltet nedenfor passasjen vestenfor veien, frigjøre arealer og redusere trafikkstøy så langt man ønsker ned mot Grømbukta.

Passasjen: Nedre UiA/Morrow/kommune til Drottningborg/nedre sentrum. Foto: Skjermdump Google Maps

Stadig trafikkfare

Så spørs det hvor interessert Drottningborg er i å ha gangtrafikken mellom bygningene – som med en preventiv løsning likevel vil finne overløp til dem via gangbru nummer en mot Dahlske.

Hvis tunnel; vil det være atkomsten Grooseveien til/fra Vesterled som skaper grå hår hos ingeniørene. Et lokk eller en underjordisk rundkjøring kan få både gående i undergangen og boligpriser i nabolaget opp.

Grunnet den stadige trafikkfaren bør arbeid startes omgående med kostnadsoverslag – også for minimumsløsningen to trafikkdumper, gangfelt og ekstra lyktestolpe. (Studentene ser for øvrig ikke ut for å ha likt restriksjoner lenger opp i gangveien mot Morrow, enten det er veisperring, trafikkskilt eller flaggstang).

Jeg anslår minimumsløsning til å koste 700 000 kroner, mens en fullverdig gangbru vil koste 2 millioner. Beløpene kan kanskje få en til å tenke på den preventive løsningen – å sette opp doble rekkverk slik som lenger ned i Vesterled, for å hindre gående passasje over Vesterled.

Gangbru 2: Nedre UiA/Morrow/kommune til Drottningborg/nedre sentrum. Foto: Skjermdump Google Maps

Fjern busstopp

Man vil da få noe økt passasje over Vesterled i krysset med Grooseveien, men her er nedbremsingen betydelig. Dog med kryssende biltrafikk i tillegg. Denne risikoen kan reduseres ved å fjerne dette busstoppet, (som har kort avstand til det neste) og bruke doble rekkverk slik at undergangen benyttes.

Kanskje aktualiserer gangbru nummer to et behov for sikrere atkomst til Dahlske ved av-/påstigning buss retning sentrum.

Ved tunnelinnslag ved/ovenfor gangbru nummer en vil tunnelmunningen gjøre elevers veikryssing uattraktiv i forhold til gangvei over tunnelen. Kanskje kan det anlegges en dam/magasin på deler av plenområdet for et pedagogisk mikrokraftverk til nytte for Drottningborg, UiA og fagskolen.

Terje Dønvold

Gangbru: Eksisterende gangbru nr. 1 fra Øvre UiA/næringsbygg/Skatteetaten til Dahlske/Øvre sentrum. Foto: Skjermdump Google Maps