Lesernes mening: Debatten rundt Tønnevoldjordet har pågått over lang tid og vi forstår at sentrumsnære arealer er ettertraktet både til utbyggingsformål og til matproduksjon. Men det ser ut som det er noen i Grimstad kommune som enda ikke har fått med seg at regjeringen har innskjerpet kravet til jordvern og selvforsyning. Ikke minst den internasjonale situasjonen med krig i Europa har aktualisert behovet for et strengere vern av matjorda.

Regjeringen har bedt alle landets kommuner gå igjennom gamle reguleringsplaner med tanke på å tilbakeføre dyrket mark til LNF. Dette gjelder også Grimstad kommune. Heldigvis har Grimstad fortsatt arealer med skog og fjell som egner seg til utbygging til svømmehall og annet. Det var derfor gledelig at kommunestyret i Grimstad vedtok at den planlagte svømmehallen ikke kan bygges på dyrket mark.

Det er med undring vi leser i avisen at Grimstad kommune har startet et prosjekt med en egen prosjektleder med tanke på å etablere en park. Tønnevoldjordet brukes i dag til korn. Korn har vi for liten produksjon av i Norge i dag og vi må importere hvert år. En park kan etableres på mange typer areal. Skogsområder kan med en god plan bli en flottere park enn hvilket som helst jorde.

Vi har mange gode eksempler på det. En park i et skogområde kan gi en variasjon i inntrykkene som gir den beste opplevelsen. I et skogsområde kan man få med seg et stort spekter av naturinntrykk som man ikke kan få på et jorde.

Vi oppfordrer Grimstad kommune til å revurdere planen om park på Tønnevoldjordet til fordel for en naturpark på et passende areal.

Gunnar Hangeland, Jordvern Agder