Lesernes mening: Frivoll vel er en velforening med sitt arbeidsområde i gamle Frivoll skolekrets. I denne kretsen har også Klingremoheia vel også sitt virke. Velforeningene og skolen står sterkt i kretsen, og formålet for Frivoll vel er blant annet å komme med uttalelser og innspill til planer som påvirker medlemmene i vellet. Derfor er det naturlig at vi kommer med noen synspunkter angående fremtidig skolestruktur I Grimstad.

Vi ble meget skuffet da vi ble gjort oppmerksom på at administrasjonen foreslår igjen å legge ned Frivoll skole, og se helt bort ifra tidligere planer og styringsdokumenter. Sitat “Skolepakke 3, Vedtatt av Kommunestyret 03.04.2018”, Anbefaling: Frivold skole bør beholdes og utbedres/utvides. Skolen har i dag ledig kapasitet og kan ved justering av kretsgrensene mot Jappa og Landvik bidra til å redusere andre skolers kapasitetsutfordringer fremover. Skoletomta gir gode utvidelsesmuligheter. Frivoll skole har gode uteområder og trygg skolevei. Skolen er viktig samlingspunkt i skolekretsen.

Kort vei

Frivoll skole har i dag 153 elever, og på andre trinn er det nå to klasser. Det er ingen elever som trenger skoleskyss her. Alle har så kort vei at det er mest naturlig å gå eller sykle til skolen. Ved å flytte elever fra Frivoll og til andre skoler vil det etter alle solemerker generere skoleskyss, som blir en utgiftspost, samt øker utslipp av klimagasser (i «sykkelbyen» Grimstad).

Frivoll skolekrets er i vekst! Solberg og Solbergflaten er nye boligfelt som hvor boliger blir bygget i stort tempo. Storvold og Groheim er boligfelt som er ferdig regulert og planlagt bygd ut i nær framtid. Elevgrunnlaget her vil erfaringsmessig ikke synke, men heller øke. Dette er noe som vi ser ikke er blitt nevnt i analyserapporten. Det vil garantert komme tilflyttere til nærområdet vårt og i hele regionen i et større antall enn prognosene viser i fob med batteri og teknologisatsningen som kommer i kjølvannet av Morrow fabrikken i Arendal.

Skolen har i dag 153 elever, og ingen trenger skoleskyss. Foto: Martin Haugen

Kan avlaste

Se på Frivoll skole som en ressurs som kan avlaste Jappa skole som har sprengt kapasitet. Å legge ned denne skolen er en irreversibel handling som vil gå utover de fremtidige generasjonene på disse sentrumsnære områdene. Det er lite utvidelsesmuligheter på Jappa, og det best egnede stedet for en fremtidig skoleutvidelse for sentrumsskolene er her på Frivoll. En liten skole er ikke dårligere enn en stor skole! Vi mener at det er det mest naturlige stedet å legge en internasjonal skole er på Frivoll. Skolen er sentrumsnær, og ved å legge en internasjonal skole hit vil vi slippe å måtte kjempe for skolen vår hver eneste gang vi får en ny skolesjef.

Opplæringsloven § 8.1: Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Lovtolkning gitt av UDIR: Kan kommuner fastsette skolekretsgrenser som ikke gir alle elevene rett til å gå på den nærmeste skolen?

Som påpekt over, skal forskrift om kretsgrenser være i samsvar med nærskoleprinsippet slik det kan tolkes ut fra lov og forarbeider, jf § 8-1 første ledd første punkt, samt NOU:18 1995 og Ot.prp. nr. 46 (1998-1999). Det ligger ikke innenfor det kommunale handlingsrom eller selvstyre å fastsette forskrifter i strid med nærskoleprinsippet.

Forutsigbarhet

Vi kan ikke se at Grimstad kommune kan oppfylle lovkravet til rett til nærskole ved å legge ned Frivoll skole og sende elevene til Landvik eller Holviga.

Det er drøye fire år siden skolepakke tre ble banket igjennom i kommunestyret, det var en plan som politikere og administrasjon jobbet mye med. Nå er ikke den planen verdt noen ting lenger. Forutsigbarheten som den planen har gitt er nå borte, hva har skjedd I Grimstad kommune, siden en så fersk plan skal forkastes? Når kan vi som bor og ønsker å bo på Frivoll få den forutsigbarheten som en nærskole kan gi oss?

Knut Arne Haugeto, på vegne av styret i Frivoll vel og Klingremoheia vel