Innsendt bidrag: Familiesenteret ble åpnet 14. april 2004, og besto da av to ansatte. Familiesenteret ble etablert som del av kommunens opptrappingsplan for psykisk helse- rettet mot barn, unge og familier. I dag er Familiesenteret organisatorisk plassert i enheten Barn Unge Familier (BUF). Vi er lokalisert på Dømmesmoen og består av fem ansatte med ulik bakgrunn og kompetanse.

Lavterskel

Familiesenteret er et gratis forebyggende lavterskeltilbud til barn, ungdom, deres familier og nettverk. Vi gir tilbud om samtaler for hele eller deler av familien, og andre involverte. Vi arrangerer også gruppetilbud, fagseminarer, temakvelder og har veiledning til ulike fagpersoner.  Vi opplever Familiesenterets tilbud som godt benyttet av Grimstads innbyggere. Stadig nye tar kontakt og personer som har vært her tidligere oppsøker oss på nytt.

Familiesenteret har fokus på å samle og utnytte den kompetansen som finnes i familien, i nettverket, og hos fagfolk i ulike tjenester. Vi tror på at utfordringer ofte må løses i den sammenhengen de oppstår i, og i et samarbeid mellom de som er involverte. Vi ønsker at familien selv beholder mest mulig ansvar og medvirkning for å finne gode løsninger.

Trygge voksne

Fokus på foreldrerollen har alltid hatt en sentral plass på Familiesenteret. I anledning 20-årsjubileet har vi lyst til å dele noen tanker og erfaringer om foreldres betydning i barns liv. En «hjertesak» er troen på at trygge voksne gir trygge barn. I dag har man som foreldre stor tilgang på informasjon. Man kan google og finne informasjon, svar og oppskrifter på nesten alt man lurer på, og det dukker opp råd og anbefalinger på sosiale medier, også med tanke på til hvordan vi skal oppdra barna våre. En slik overflod av informasjon kan gjøre oss usikre i rollen som foreldre. Foreldre kan føle at de mister litt av egen vurderingsevne eller tillit til egen magefølelse. En fin påminnelse kan dermed være at magefølelsen vår knyttet til det å oppdra barn kommer fra et viktig sted. Den er preget av foreldres egne erfaringer og oppvekst, i tillegg til kunnskap om barnet vårt. Kanskje kan det å lytte til magefølelsen litt oftere gi foreldre mer trygghet i rollen.

Rolle i endring

I tillegg til økt tilgang til informasjon er også foreldrerollen i forandring.  I dag er vi i større grad enn tidligere opptatt av å se, høre og møte barna på følelser. Dette gjør at det stilles andre krav til foreldre i dag enn det gjorde tidligere. I tillegg er det mer synlig hvordan vi er som foreldre i dagens samfunn bl.a. på grunn av sosiale medier. Oppigjennom tidene har det vært ulike trender for hva som er viktig i oppdragelsen. Når vi beveger oss fra en «trend» til en annen er det fare for at noe forsvinner eller gis mindre plass, og dermed må bringes frem igjen.

Tidligere var det en mer autoritær foreldrestil, i dag er vi mer opptatt av at barn skal føle seg sett, hørt og møtt, og det kan gjøre det vanskelig å vite hvordan grenser passer inn i dette. Barn trenger begge deler, kjærlighet og grenser. Barn skal ikke alltid få det som de vil, eller være enig i avgjørelsene vi som foreldre tar. Det er forskjell på behov som må dekkes og ønsker barn kan ha. Når voksne setter grenser er det naturlig at barn tester ut og protesterer mot grensene vi setter. Dette bidrar til en normal og positiv utvikling som gir lærdom, trygghet og rammer. Det styrker barna, og forbereder dem på det samfunnet de allerede er en del av.

Robuste barn

Robuste barn er en beskrivelse som ofte brukes om hvordan vi ønsker barn skal være. For å oppnå dette trenger vi foreldre som tåler at barna også opplever livets «dårligere» sider- uansett hvor gjerne vi skulle ønske å beskytte dem fra dette. Det er sunt for barn å av og til kjenne på for eksempel sinne, tristhet eller frustrasjon - sammen med en trygg voksen som tåler følelsene som kommer og hjelper barnet videre. Disse erfaringene er med på å gjør barn mer robust.

Avslutningsvis vil vi trekke frem at i Grimstad kommunes forebyggende plan, er foreldres betydning for barns oppvekst og utvikling sentral. Et overordnet mål i planen er at «alle barn og unge skal mestre livet». For at dette målet skal nås er foreldres rolle viktig. Hvordan vi oppdrar barn har mye å si med tanke på hvilken grad de mestrer livet. Når foreldre føler seg tryggere, vil også barn føle seg tryggere.

Ønsker du å vite mer om Familiesenteret kan du lese årsmeldingen som ligger på kommunens nettside.

Hanne Johnsen, Renate Gruben, Isabel Cristina Campelos, Stine Foss og Erlend Flø Refstie v/Familiesenteret