ENDRING: Sørlandet sykehus HF har utarbeidet nye retningslinjer på hva som kan opplyses om, av pasienters tilstand. På bildet sykehuset i Arendal. Foto: Martin Haugen

Hva trenger allmennheten å vite om en pasient?

Da pandemien startet fikk Sørlandet sykehus kritikk for å ikke gi mediene mer informasjon om den enkelte pasient som ble innlagt med covid-19. Vi får også til tider kritikk for ikke å opplyse om pasienters tilstand når mediene tar kontakt. Det er gode grunner til dette. Pasientene skal vite at deres helseopplysninger er i trygge hender.

Lesernes mening: Sørlandet sykehus HF (SSHF) har stor forståelse for medias rolle og behov for å informere befolkningen i saker av offentlig interesse. Sykehuset innførte derfor i 2012 twitter for at akuttmottakene gjennom korte meldinger kunne gi media standardiserte opplysninger om skadde pasienters tilstand i anonymisert og generell form, ved ankomst akuttmottaket. Twitter erstattet telefonoppringning, og sikret at opplysningene som ble gitt ikke skulle bryte med personvernhensyn.

FORFATTER: Kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen ved Sørlandet sykehus HF har skrevet kronikken om problemstillingen. Foto: SSHF

Mye har skjedd på mediefronten de siste årene. Vi lever i en tid med sosiale medier som gir folk tilgang til informasjon fra flere kanaler. Enkeltpersoner tar bilder og film på ulykkessteder, og poster dette på Facebook og andre kanaler. Både mennesker, biler, bolig, bilskilt og andre identifiserbare opplysninger havner på den måten ut i offentligheten. Dersom man legger sammen informasjon fra flere kanaler, kan summen raskt bli at pasienter blir identifisert. Pårørende har opplevd å bli «informert» gjennom sosiale medier før de blir kontaktet av politi eller helsetjenesten.

SSHF ønsker ikke å bidra til at våre opplysninger sammenstilt med annen informasjon fører til offentliggjøring av taushetsbelagte opplysninger.

SSHFs akuttmottak og deres fagråd har derfor på eget initiativ bedt Kommunikasjonsavdelingen om at praksisen gjennomgås og vurderes på ny. Deres faglige vurdering er at det å opplyse om en pasients helsetilstand, selv om den er aldri så begrenset, bryter med personvernet. De støtter seg på Helsepersonellovens § 21 (Hovedregel om taushetsplikt).

Det ble etter denne henvendelsen gjennomført en grundig prosess internt i SSHF der berørte fagmiljøer, tillitsvalgte, brukerrepresentant, personvernombud og verneombud var involvert. I tillegg ble det gjennomført møte med Agder Journalistlag og Agder Politidistrikt, samt informasjon til Redaktørforeningen Agder og Rogaland.

Konklusjon fra den interne arbeidsgruppen var entydig i at vi må avslutte praksisen med å melde pasientinformasjon over hodet. Leder for Klinisk etikkomite ved SSHF, skrev i sin vurdering følgende:

Klinisk etikkomite støtter vurderingen om at pasientenes rett til vern mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold prioriteres foran medienes behov for informasjon.

Også Personvernombudet ved foretaket er klar i sin vurdering:

Opplysninger om pasienter er blant de mest sensitive personopplysninger finnes, og befolkningen selv anser opplysningene for særlig beskyttelses¬verdige.

Betyr dette at sykehuset slutter å informere om hendelser og ulykker?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Svaret på det er «nei». SSHF vil som tidligere informere mediene og befolkningen når det oppstår hendelser eller ulykker som har samfunnsmessige konsekvenser. Dette kan være større ulykker med mange skadde, terrorhandlinger, naturkatastrofer og liknende. Det kan også være hendelser med store konsekvenser for samfunnet, selv om disse ikke nødvendigvis skader mange menneske, og der informasjon kan virke forebyggende. Dette kan være forurensning, informasjon om narkotiske stoffer, arbeidsulykker og så videre.

Sykehuset vil som tidligere samarbeide med politiet om hvilken informasjon man kan gi til media. Dette kan for eksempel være informasjon om antall antatt skadede, hvilke type skader og generelt om behandlingen som gis. Dette kan være viktig informasjon med tanke på forebygging av nye tilfeller. Tilstand til enkeltpasienter vil av hensyn til personvernet ikke bli gitt.

SSHF har god dialog med de lokale mediene, og vi gjør vårt ytterste for at de skal kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag med varsling og informasjon til befolkningen.

Signy Svendsen

Kommunikasjonsdirektør Sørlandet sykehus HF