Av den grunn har Harberg, sammen med Høyres stortingsrepresentanter Ingjerd Schou, Mahmoud Farahmand og Erlend Larsen, sendt inn et representantforslag for behandling i Stortinget.

Måler er å sikre ivaretagelse av minnesmerker over personer og begivenheter knyttet til krigshendelser, forsvarsrelatert aktivitet og nordmenn i utenlandstjeneste.

Faller fra

«Over hele landet er det reist en rekke minnesmerker over personer og begivenheter knyttet til krigshendelser og forsvarsrelatert aktivitet opp gjennom historien. Disse synliggjør og oppsummerer en viktig del av Norges historiske utvikling. De minner om mot og motstand og symboliserer grunnleggende verdier i Forsvaret. Det er samfunnets ansvar å ta vare på og videreføre denne kulturarven.»

Sitatet er fra St.meld. nr. 33 (2008–2009) «Kultur å forsvare» Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020. Den samme meldingen kan fortelle at det er registrert ca. 2.800 minnesmerker i Norge. Det store flertallet av minnesmerkene er reist etter lokale initiativ. I tillegg har vi et stort antall sivile og militære minnesmerker etter Norges operasjoner i utlandet, som for eksempel minnesmerket i Normandie over de falne fra jageren «Svenner». I Libanon og andre operasjonsområder er det minnesmerker der hvor den enkelte falt i tjeneste for Norge.

Mange: Ifølge Svein Harberg (H) er de lokale minnesmerkene kjent. Her med «Mor Norge» på Kirkeheia i bakgrunnen. Foto: Baard Larsen

– Mange av minnesmerkene er opprettet etter lokalt initiativ. Det kan ha vært mennesker som direkte var berørt av krigshandlinger, etterkommere av disse eller lokale foreninger. Etter som tiden går og initiativtagerne faller fra, faller også entusiasmen noen ganger som følge av at nye generasjoner ikke har eierskap til historien eller fordi organisasjonene som tok initiativet, blir lagt ned. Dette resulterer noen ganger med manglende ressurser til vedlikehold og nødvendige reparasjoner over tid. En rekke slike tilfeller har ført til et sterkt ønske fra foreninger om mulighet for økonomisk hjelp til ivaretagelse av disse stedene, anfører de fire stortingsrepresentantene.

– Overgangen fra et privat initiativ til et offentlig ansvar er noen ganger krevende. Forsvarets museer har ansvaret for å føre oversikt over krigsminnesmerker i inn- og utland som er til minne over norske militære avdelinger og personers krigsinnsats. Dette innbefatter ikke minnesmerker som følge av sivil innsats fra for eksempel Justis- og beredskapsdepartementet eller Utenriksdepartementet. Norge mangler et overordnet system for oversikt, forvaltning, og kanskje avvikling, av de minnesmerkene, påpeker Svein Harberg forslaget.

Behov

– Forsvaret tar i dag vare på mange av minnesmerkene. Norge har så vidt vites ikke en samlet oversikt over minnesmerkene i inn- og utland. Vi mangler også en helhetlig ordning som sørger for at minnesmerkene blir ivaretatt på en verdig måte, mener stortingsrepresentantene.

– Flere av minnesmerkene blir ivaretatt av frivillige foreninger. Vedlikehold er godt egnet for dugnad av lokale foreninger. Foreninger som «adopterer» minnesmerker får et eierskap som sikrer god ivaretagelse. Enkelte år har minnesmerkene behov for oppgradering som koster mer enn enkelt vedlikehold som vask og fjerning av mose. Det bør være mulig for foreninger å kunne søke om ekstraordinære midler til mer omfattende vedlikehold fra en offentlig pott, sier Harberg.

– Regionale forsvarsforeninger mener at staten i større grad bør bidra til å ivareta og forvalte slike minnesmerker for å sikre en lik og verdig behandling for fremtiden. Våre minnesmerker har stor betydning for å hedre de som har kjempet for landet, og for å videreformidle en viktig del av historien. Våre minnesmerker fortjener mer systematiske løsninger og oppfølging enn i dag, understreker Svein Harberg og hans tre medrepresentanter på Stortinget.

Bevare: - Vi ønsker en nasjonal oversikt, slik at minnesmerker ikke blir glemt eller forfaller, sier Svein Harberg. Foto: Baard Larsen