Unggutt skadd i trafikkulykke ved Roresanden

foto